• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TÊN VĂN BẢN

LINK DOWNLOAD


Bao cao ung dung CNTT 2020​​ 7 tr bao cao CNTT 2020.pdf7 tr bao cao CNTT 2020.pdf
​KH ung dung CNTT 2021​ KH ung dung CNTT 2021 454_signed.pdfKH ung dung CNTT 2021 454_signed.pdf
​KH ung dung CNTT 20-25​ KH ung dung CNTT 20-25_signed.pdfKH ung dung CNTT 20-25_signed.pdf
​BC CCHC QUÝ I 2021​ 488_signed BC CCHC QUÝ I.pdf488_signed BC CCHC QUÝ I.pdf
​KH tuyên truyền kiểm soát TTHC 2021​ KH tuyên truyền kiểm soát TTHC 2021_signed.pdfKH tuyên truyền kiểm soát TTHC 2021_signed.pdf
​KH kiểm soat TTHC 2021 KH kiểm soat TTHC 2021 _signed.pdfKH kiểm soat TTHC 2021 _signed.pdf
​KH kiem tra CCHC 2021 KH kiem tra CCHC 2021_signed.pdfKH kiem tra CCHC 2021_signed.pdf
​KH cai cach hanh chinh 2021 KH cai cach hanh chinh 2021_signed.pdfKH cai cach hanh chinh 2021_signed.pdf
​Bao cao CCHC 10 nam​ bao cao 10 nam.pdfbao cao 10 nam.pdf
​bao cao CCHC nam 2020 bao cao nam 2020.pdfbao cao nam 2020.pdf
​Báo cáo CCHC 9 tháng 2082_signed.pdf2082_signed.pdf
Báo cáo CCHC 6 thang năm 2020 bao cao CCHC 6 thang.pdfbao cao CCHC 6 thang.pdf
Báo cáo CCHC quý I năm 2020​​ BC CCHC quý I.signed.pdfBC CCHC quý I.signed.pdf
QĐ thành lập BCĐ ISO Sở VHTTDL​ QD-170 QĐ thanh lap BCĐ ISO Sở VHTTDL.pdfQD-170 QĐ thanh lap BCĐ ISO Sở VHTTDL.pdf
Kế hoạch thông tin tuyên truyền TTHC 2020 Kế hoạch thông tin tuyên truyền TTHC 2020.pdfKế hoạch thông tin tuyên truyền TTHC 2020.pdf
​Kế hoạch kiểm soát TTHC 2020 Kế hoạch kiểm soát TTHC 2020.pdfKế hoạch kiểm soát TTHC 2020.pdf
Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2020 Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2020.pdfKế hoạch tuyên truyền CCHC 2020.pdf
Kế hoạch kiểm tra CCHC 2020 Kế hoạch kiểm tra CCHC 2020.pdfKế hoạch kiểm tra CCHC 2020.pdf
Kế hoạch cải cách hành chính 2020​ Kế hoạch cải cách hành chính 2020.pdfKế hoạch cải cách hành chính 2020.pdf
Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2019​ BC 9 thang.pdfBC 9 thang.pdf
​Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019 BÁO CÁO 6 THÁNG.pdfBÁO CÁO 6 THÁNG.pdf
Kế hoạch triển khai Thông tư 01 về Cơ chế một cửa ke hoach trien khai thong tu 01.pdfke hoach trien khai thong tu 01.pdf
​Báo cáo CCHC quý I năm 2019 bao cao CCHC quy 1 .pdfbao cao CCHC quy 1 .pdf
​Phân công nhiệm vụ CCHC 2019 phan cong cchc.pdfphan cong cchc.pdf
Kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC ke hoach kiem tra CCHC.pdfke hoach kiem tra CCHC.pdf
Kế hoạch kiểm soát TTHC 2019 kế hoach kiem soat TTHC.pdfkế hoach kiem soat TTHC.pdf
Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2019 Ke hoach tuyen truyen CCHC 2019.pdfKe hoach tuyen truyen CCHC 2019.pdf
Kế hoạch CCHC năm 2019 ke hoach CCHC 2019.pdfke hoach CCHC 2019.pdf

​Kế hoạch CCHC năm 2017

KH Cai cach hanh chinh nam 2017.pdfKH Cai cach hanh chinh nam 2017.pdf

Kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC năm ​2017

KH kiem tra CCHC, kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2017.PDFKH kiem tra CCHC, kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2017.PDF

KH rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC 

KH ra soat, kien nghi don gian hoa thu tuc hanh chinh.PDFKH ra soat, kien nghi don gian hoa thu tuc hanh chinh.PDF

​Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017

Bao cao cong cai cach TTHC 6 thang tháng 2017.PDFBao cao cong cai cach TTHC 6 thang tháng 2017.PDF

​Báo cáo phục vụ BCĐ tỉnh kiểm tra CCHC 

BC phục vụ Kiem tra CCHC tinh 2017.docBC phục vụ Kiem tra CCHC tinh 2017.doc

Văn bản v/v chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của CBCCVC

chap hanh ky luat, ky cuong hanh chinh, dao duc cong vu.PDFchap hanh ky luat, ky cuong hanh chinh, dao duc cong vu.PDF

Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số CCHC, Công vụ

Huongdan Bo chỉ số CCHC 2017 cua So VHTTDL.docHuongdan Bo chỉ số CCHC 2017 cua So VHTTDL.doc