• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

ISO 9001:2015

NỘI DUNG
​FILE ĐÍNH M​​
KH chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO​ 9.KH chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO.pdf9.KH chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO.pdf
HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 0. QĐ đoàn giám sát nội bộ (04.09.2020).docx0. QĐ đoàn giám sát nội bộ (04.09.2020).docx
1. Chương trình đánh giá nội bộ.docx1. Chương trình đánh giá nội bộ.docx
2. Kế hoạch đánh giá nội bộ.docx2. Kế hoạch đánh giá nội bộ.docx
3.aPhiếu ghi chép-LD.docx3.aPhiếu ghi chép-LD.docx
4. Phiếu ghi chép-TCHC.docx4. Phiếu ghi chép-TCHC.docx
5. Phiếu ghi chép-QLVHTTDL.docx5. Phiếu ghi chép-QLVHTTDL.docx
6. Phiếu ghi chép-XDNSVHGD.docx6. Phiếu ghi chép-XDNSVHGD.docx
7. Phiếu ghi chép-ThanhTra.docx7. Phiếu ghi chép-ThanhTra.docx
8. Báo cáo đánh giá (08.09.2020).docx8. Báo cáo đánh giá (08.09.2020).docx
10. BB XXLD (9.09.2020).docx10. BB XXLD (9.09.2020).docx
11. QDcongboHTQLCL (10.09.2020).doc11. QDcongboHTQLCL (10.09.2020).doc
HỒ SƠ ÁP DỤNG
1. Sổ tay chất lượng.doc1. Sổ tay chất lượng.doc
2. HD.02 Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội (PP định lượng).doc2. HD.02 Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội (PP định lượng).doc
3. HD.03 Hướng dẫn Đánh giá nội bộ.doc3. HD.03 Hướng dẫn Đánh giá nội bộ.doc
4. HD.01 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản(tài liệu, hồ sơ).doc4. HD.01 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản(tài liệu, hồ sơ).doc
5. BM.HD01.01 Danh mục ho  so HTQLCL.doc5. BM.HD01.01 Danh mục ho so HTQLCL.doc
6. HD.04 Hướng dẫn Kiểm soát sự KPH và HĐKP.doc6. HD.04 Hướng dẫn Kiểm soát sự KPH và HĐKP.doc
7. HD.05 Hướng dẫn xem xét của lãnh đạo.doc7. HD.05 Hướng dẫn xem xét của lãnh đạo.doc
8. HD.06 Hướng dẫn kiểm soát sự thay đổi.doc8. HD.06 Hướng dẫn kiểm soát sự thay đổi.doc
9. HD.07 Hướng dẫn đo lường thỏa mãn khách hàng.doc9. HD.07 Hướng dẫn đo lường thỏa mãn khách hàng.doc
10. Kế hoạch viết tài liệu HTQLCL.doc10. Kế hoạch viết tài liệu HTQLCL.doc
11. PL.01 Sơ đồ tương tác các quá trình HTQLCL.doc11. PL.01 Sơ đồ tương tác các quá trình HTQLCL.doc
12. PL.04 Bối cảnh tổ chức HTQLCL.doc12. PL.04 Bối cảnh tổ chức HTQLCL.doc
13. QD.01 Quy định trao đổi thông tin HTQLCL.doc13. QD.01 Quy định trao đổi thông tin HTQLCL.doc
14. BM.HD.02.01 nhan dien rui ro linh vuc Du lich.doc14. BM.HD.02.01 nhan dien rui ro linh vuc Du lich.doc
15. BM.HD.02.01 nhan dien rui ro linh vuc Gia đinh.doc15. BM.HD.02.01 nhan dien rui ro linh vuc Gia đinh.doc
16. BM.HD.02.01 nhan dien rui ro linh vuc The thao.doc16. BM.HD.02.01 nhan dien rui ro linh vuc The thao.doc
17. BM.HD.02.01 nhan dien rui ro linh vuc Van hoa.doc17. BM.HD.02.01 nhan dien rui ro linh vuc Van hoa.doc
18. BM.HD.02.02 Ke hoach giai quyet rui ro Du lich.doc18. BM.HD.02.02 Ke hoach giai quyet rui ro Du lich.doc
19. BM.HD.02.02 Ke hoach giai quyet rui ro Gia dinh.doc19. BM.HD.02.02 Ke hoach giai quyet rui ro Gia dinh.doc
20-. BM.HD.02.02 Ke hoach giai quyet rui ro The thao.doc20-. BM.HD.02.02 Ke hoach giai quyet rui ro The thao.doc
21. BM.HD.02.02 Ke hoach giai quyet rui ro Van hoa.doc21. BM.HD.02.02 Ke hoach giai quyet rui ro Van hoa.doc
22. QĐ BAN HANH TAI LIEU ISO 2015.docx22. QĐ BAN HANH TAI LIEU ISO 2015.docx
PL.02 Chính sách chất lượng.docPL.02 Chính sách chất lượng.doc
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TT01.docTT01.doc​  
TT02.docTT02.doc  
TT03.docTT03.doc  
TT04.docTT04.doc  ​
TT04.docTT04.doc 
TT05.docTT05.doc 
TT06.docTT06.doc 
 TT07.docTT07.doc  
TT08.docTT08.doc 
TT09.docTT09.doc 
 TT10.docTT10.doc  
TT11.docTT11.doc  
TT12.docTT12.doc 
 TT13.docTT13.doc 
 TT14.docTT14.doc