• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Văn bản hướng dẫn

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN


​NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT ​ FILE ĐÍNH KÈM​
​QUYET DINH BO TIEU CHI 2020​ QUYET DINH BO TIEU CHI 2020.pdfQUYET DINH BO TIEU CHI 2020.pdf
​KH TUYEN TRUYEN DAO DUC LOI SONG KH TUYEN TRUYEN DAO DUC LOI SONG.pdfKH TUYEN TRUYEN DAO DUC LOI SONG.pdf
​KE HOACH XDNSVHGĐ 2020 KE HOACH XDNSVHGĐ 2020.pdfKE HOACH XDNSVHGĐ 2020.pdf
​KE HOACH TRIEN KHAI CONG TAC PHONG CHONG BLGD KE HOACH TRIEN KHAI CONG TAC PHONG CHONG BLGD.pdfKE HOACH TRIEN KHAI CONG TAC PHONG CHONG BLGD.pdf
​CHI THI 08 CUA TTCP VE DAY MANH PCBLGD CHI THI 08 CUA TTCP VE DAY MANH PCBLGD.pdfCHI THI 08 CUA TTCP VE DAY MANH PCBLGD.pdf
​CHI THI 06 DAY MANH CONG TAC GIA DINH TREN DIA BAN TINH CHI THI 06 DAY MANH CONG TAC GIA DINH TREN DIA BAN TINH.pdfCHI THI 06 DAY MANH CONG TAC GIA DINH TREN DIA BAN TINH.pdf
​BO TIEU CHI UNG XU 2020 BO TIEU CHI UNG XU 2020.pdfBO TIEU CHI UNG XU 2020.pdf
CHỈ THỊ SỐ 11 VỀ ĐẢY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG GIA ĐÌNH CHỈ THỊ SỐ 11 VỀ ĐẢY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG GIA ĐÌNH.signed.pdfCHỈ THỊ SỐ 11 .signed.pdf
QUYẾT ĐỊNH 1028 - PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH QD 1028 - PHE DUYET CHUONG TRINH GD DOI SONG GIA DINH.signed.pdfQUYẾT ĐỊNH 1028 .signed.pdf
​QUYẾT ĐỊNH SỐ 4843 - BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỮ GIA ĐÌNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 4843 Bo Tieu chi ung xu trong gia dinh.pdfQUYẾT ĐỊNH SỐ 4843.pdf
​THÔNG TƯ SỐ 07 QUY ĐINH BÁO CAO THÔNG TIN VỀ GĐ VÀ PCBLGĐ​ THÔNG THƯ SỐ 07 QUY ĐINH BÁO CAO THÔNG TIN VỀ GĐ VÀ PCBLGĐ.docxTHÔNG THƯ SỐ 07 .docx
​HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHỐNG GIA ĐÌNH NGHỊ ĐINH SỐ 08 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯƠNG DẪN THI HÀNH LUẬT PCBLGĐ-nd-cp.pdfNGHỊ ĐINH SỐ 08 .pdf
​QUY ĐỊNH XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC BẠO LỰC GIA ĐÌNH Nghi_Dinh_167-2013-ND-CP.pdfNghi_Dinh_167-2013-ND-CP.pdf
​QUY CHẾ PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH QUYET DINH BAN HÀNH  QUY CHE PHOI HOP LIEN NGANH TRONG PCBLGĐ.pdfQUY CHE PHOI HOP .pdf