• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Văn phòng Sở


VĂN PHÒNG SỞ VHTTDL ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 2 - đường Nguyễn Văn Trị (lầu 6 - trụ sở Khối Nhà nước)
Điện thoại: 0613-822038; Fax: 0613-824482 

1. Chánh ​Văn phòng

Bà Nguyễn Ngọc Yến

Điện thoại cơ quan: 0613. 943.952

Điện thoại di động: 0908.677.938

Nguyen ngoc Yen.jpg 
2. Phó Chánh Văn phòng

Ông Bùi Thanh Nam

Điện thoại cơ quan: 0613. 943.952

Điện thoại di động: 0918.73.99.22

Bui Thanh Nam2.jpg 

2. Phó Chánh Văn phòng

Ông Nguyễn Thành Nam

Điện thoại cơ quan: 0613. 943.952

Điện thoại di động: 0946.790.639

Nguyen Thanh Nam.jpg 

 

- Văn phòng Sở là một đơn vị cấp phòng  thuộc Sở VHTTDL, thực hiện vai trò tham mưu, quản lý và tác nghiệp giúp việc cho Ban giám đốc Sở. Phòng có 3 khối công việc chính:

+ Tổng hợp, thi đua khen thưởng,

+ Pháp chế

+ Hành chính quản trị

Phòng có các chức năng:

Tổng hợp, thi đua khen thưởng:

1. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở, các phòng VHTTDL huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác VHTTDL của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VHTTDL.

2. Theo dõi, nắm bắt, phát hiện tình hình công tác VHTTDL trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phân tích, chọn lọc thông tin, đề xuất giải pháp xử lý giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện.

3. Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất với lãnh đạo Sở về ban hành các văn bản quản lý nhà nước, các cơ chế, chính sách chỉ đạo hoạt động VHTTDL trên địa bàn tỉnh.

4. Phát hiện những đơn vị cơ sở, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý và phát triển sự nghiệp, trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề xuất với lãnh đạo Sở có hình thức khen thưởng, chọn những đơn vị, cơ sở tiêu biểu để xây dựng thành điển hình, nhân rộng trong toàn tỉnh.

5. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng của Sở hỗ trợ các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

6. Tổ chức cho lãnh đạo Sở đến thăm và làm việc với các đơn vị, cơ sở về công tác xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức và hướng dẫn các đoàn công tác của Bộ, các ngành ở Trung ương và địa phương đến làm việc, khảo sát, tham quan các đơn vị, cơ sở về công tác VHTTDL.

7. Theo phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh, phương hướng nhiệm vụ của Bộ VHTTDL, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đề xuất với lãnh đạo Sở về xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, công tác VHTTDL hàng năm; tổng kết rút kinh nghiệm các phong trào về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở..., tham mưu cho lãnh đạo Sở những kiến nghị với Bộ VHTTDL về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động VHTTDL của tỉnh và những vấn đề về cơ chế, chính sách, những văn bản pháp quy không phù hợp với tình hình hiện tại để Bộ trình Chính phủ xem xét giải quyết.

8. Đảm bảo đúng kỳ hạn, nội dung chất lượng các báo cáo công tác VHTTDL định kỳ: tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; các báo cáo đột xuất, chuyên đề. Soạn thảo các văn bản quản lý Nhà nước, văn bản chỉ đạo công tác: qui định, chỉ thị, công văn, tờ trình, đề án, kế hoạch, chương trình công tác.

9. Chuẩn bị nội dung tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc họp giao ban, hội nghị, công tác VHTTDL của ngành, các cuộc tiếp xúc và làm việc của lãnh đạo Sở với các cấp, các ngành, địa phương, các đơn vị, cơ sở ...

10. Đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên liên lạc và thông tin tình hình hoạt động giữa Sở và Bộ VHTTDL.

11. Theo dõi, tham mưu công tác Thi đua khen thưởng ngành Vănn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Theo dõi công tác triển khai, ứng dụng Cộng nghệ thông tin toàn ngành.

13. Tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học của ngành VHTTDL; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý hành chính Nhà nước của ngành.

             Công tác hành chính quản trị:

1. Quản lý hành chính văn thư, con dấu, lưu trữ các văn bản đến và đi của Sở; bảo mật hồ sơ tài liệu cơ quan; tổ chức thực hiện việc đánh máy, in ấn, sao chụp, phát hành các văn bản.

2. Phối hợp và tổ chức quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại... của toàn ngành của của cơ quan Sở; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường trực, bảo vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy.

Bộ máy của phòng gồm có:

Quyền Chánh Văn phòng quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng.

01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác Hành chính Quản trị, Thi đua Khen thưởng, Công nghệ Thông tin.

01 Phó Chánh Văphòng phụ trách​ công tác Cải cách hành chính, Công vụ, Tổng hợp.

- Bộ phận pháp chế

- Bộ phận tổng hợp - Thi đua khen thưởng - Công nghệ thông tin

- Bộ phận văn thư, đánh máy, lưu trữ

             - Bộ phận tạp vụ, bảo vệ, lái xe​ ​