• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Thanh tra, kiểm tra

THANH TRA, KIỂM TRA 

Kết luận thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc KL_thanh_tra.pdfKL_thanh_tra.pdf
Biên bản thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc
BIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdfBIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdf
​​Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng​​ ​​KẾT LUẬN THANH TRA.pdfKẾT LUẬN THANH TRA.pdf