• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TÊN VĂN BẢN

LINK DOWNLOAD

​Thực hiện quy trình xử lý TTHC của​ SVHTTDL 2990_thực hiện quy trình xử lý TTHC.pdf2990_thực hiện quy trình xử lý TTHC.pdf
​BC đánh giá thực hiện TTHC trực tuyến 2938_đánh giá thực hiện trực tuyến.pdf2938_đánh giá thực hiện trực tuyến.pdf
QĐ​ ban hanh dữ liệu mở SVHTTDL QD ban hanh dữ liệu mở SVHTTDL.pdfQD ban hanh dữ liệu mở SVHTTDL.pdf
Báo cáo thưc hiện chính sách về Chuyển đổi số của Sở VHTTDL​​ Báo cáo thưc hiện chính sách về Chuyển đổi số của Sở.pdfBáo cáo thưc hiện chính sách về Chuyển đổi số của Sở.pdf
​Báo cáo sơ kết Nghị quyết 05-NQTU về chuyển đổi số Báo cáo sơ kết Nghị quyết 05-NQTU về chuyển đổi số.pdfBáo cáo sơ kết Nghị quyết 05-NQTU về chuyển đổi số.pdf
Kế  hoạch bổ sung công tác chuyên đổi số​ 2023 kế hoach chuyen doi so 2023 thay doi.pdfkế hoach chuyen doi so 2023 thay doi.pdf
Kế hoạch cải thiện chỉ số chuyển đổi số 2023​​ kế hoạch cải thiện chỉ số CĐS.pdfkế hoạch cải thiện chỉ số CĐS.pdf
Kế hoạch chuyển đổi số​ Sở​ VHTTDL 601 KH Chuyển đổi số 2023.pdf601 KH Chuyển đổi số 2023.pdf
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 138.KH Cải cách hành chính năm 2023.pdf138.KH Cải cách hành chính năm 2023.pdf
​Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính và công vụ năm 2023 139.KKH Ktra CCHC, KS TTHC và công vụ.pdf139.KKH Ktra CCHC, KS TTHC và công vụ.pdf
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 148 KH kiểm soát TTHC 2023.pdf148 KH kiểm soát TTHC 2023.pdf
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 286 KH thông tin tuyên truyền CCHC 2023.pdf286 KH thông tin tuyên truyền CCHC 2023.pdf
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 287 KH thông tin TT KSTTHC 2023.pdf287 KH thông tin TT KSTTHC 2023.pdf
QĐ CÔNG NHÂN MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CÔNG VỤ​ 2022 2-2023-QD-127.pdf2-2023-QD-127.pdf
QĐ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CCHC NĂM 2022 2-2023-QD-68.pdf2-2023-QD-68.pdf
QĐ THÀNH LẬP ​BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ NGANH VHTTDL QĐ 74 BCĐ CĐS SVHTTDL.pdfQĐ 74 BCĐ CĐS SVHTTDL.pdf
KẾ HOẠCH THÔNG TIN KIỂM SOÁT TTHC 2023 287 KH thông tin TT KSTTHC 2023.pdf287 KH thông tin TT KSTTHC 2023.pdf
KẾ HOACH TUYÊN TRUYỀ​N CCHC 2023 286 KH thông tin tuyên truyền CCHC 2023.pdf286 KH thông tin tuyên truyền CCHC 2023.pdf
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC 2023 148 KH kiểm soát TTHC 2023.pdf148 KH kiểm soát TTHC 2023.pdf
KÊ HOẠCH KIỂM TRA CCHC 2003 139.KKH Ktra CCHC, KS TTHC và công vụ.pdf139.KKH Ktra CCHC, KS TTHC và công vụ.pdf
KÊ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH​ 2003 138.KH Cải cách hành chính năm 2023.pdf138.KH Cải cách hành chính năm 2023.pdf
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH VHTTDL KH Triển khai các dự án chuyển đổi số của ngành VHTTDL.pdfKH Triển khai các dự án chuyển đổi số của ngành VHTTDL.pdf
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022 báo cáo Kh chuyển đổi số  2023.pdfbáo cáo Kh chuyển đổi số 2023.pdf
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ 2022 KH 362 phát triển chính quyền số VHTTDL .signed.pdfKH 362 phát triển chính quyền số VHTTDL .signed.pdf
Triển khai kỷ luật kỷ cương TRIEN KHAI KY LUÂT KY CUONG.pdfTRIEN KHAI KY LUÂT KY CUONG.pdf
KIỂM SOÁT TTHC 2022 KH 176_KS TTHC 2022.pdfKH 176_KS TTHC 2022.pdf
Quy định mức thu phí du lịch​ 2832-mức thu phí du lịch.pdf2832-mức thu phí du lịch.pdf
Triển khai tăng cường chỉ số CCHC​​ 1338_triển khai tăng cường chỉ số CCHC.pdf1338_triển khai tăng cường chỉ số CCHC.pdf
BC CCHC 6 tháng 2022 1183_BC CCHC 6 tháng.signed.pdf1183_BC CCHC 6 tháng.signed.pdf
BC thực hiện kỷ cương 6 tháng đầu năm​ 2022 964_BC thực hiện kỷ cương 6 tháng đầu năm.pdf964_BC thực hiện kỷ cương 6 tháng đầu năm.pdf
HD đánh giá xếp loại CBCCVC ngành​ 484-HD đánh giá xếp loại CBCCVC ngành.pdf484-HD đánh giá xếp loại CBCCVC ngành.pdf
Kỷ cương hành chính 360-kỷ cương hành chính.pdf360-kỷ cương hành chính.pdf
​Chỉ đạo về bc CCHC 355- chỉ đạo về bc cchc.pdf355- chỉ đạo về bc cchc.pdf
​Kiện toàn Ban biên tập Sở VHTTDL

320-QD_kiện toàn ban biên tập Sở VHTTDL.signed.pdf320-QD_kiện toàn ban biên tập Sở VHTTDL.signed.pdf
KH kiểm tra CCHC, KS TTHC​ 179-KH kiểm tra CCHC, KS TTHC.pdf179-KH kiểm tra CCHC, KS TTHC.pdf

​ ​KH.thông tin tuyên truyền KSTTHC​ 2022​

178-KH.thông tin tuyên truyền KSTTHC.pdf178-KH.thông tin tuyên truyền KSTTHC.pdf
KH thông tin tuyên truyền CCHC​ 2022 177-KH thông tin tuyên truyền CCHC.pdf177-KH thông tin tuyên truyền CCHC.pdf
KH CCHC 2022
175-KH CCHC 2022.pdf175-KH CCHC 2022.pdf
triển khai thực hiện 16513.UBND
79_triển khai thực hiện 16513.UBND.pdf79_triển khai thực hiện 16513.UBND.pdf
Bao cao ung dung CNTT 2020​​ 7 tr bao cao CNTT 2020.pdf7 tr bao cao CNTT 2020.pdf
​KH ung dung CNTT 2021​ KH ung dung CNTT 2021 454_signed.pdfKH ung dung CNTT 2021 454_signed.pdf
​KH ung dung CNTT 20-25​ KH ung dung CNTT 20-25_signed.pdfKH ung dung CNTT 20-25_signed.pdf
​BC CCHC QUÝ I 2021​ 488_signed BC CCHC QUÝ I.pdf488_signed BC CCHC QUÝ I.pdf
​KH tuyên truyền kiểm soát TTHC 2021​ KH tuyên truyền kiểm soát TTHC 2021_signed.pdfKH tuyên truyền kiểm soát TTHC 2021_signed.pdf
​KH kiểm soat TTHC 2021 KH kiểm soat TTHC 2021 _signed.pdfKH kiểm soat TTHC 2021 _signed.pdf
​KH kiem tra CCHC 2021 KH kiem tra CCHC 2021_signed.pdfKH kiem tra CCHC 2021_signed.pdf
​KH cai cach hanh chinh 2021 KH cai cach hanh chinh 2021_signed.pdfKH cai cach hanh chinh 2021_signed.pdf
​Bao cao CCHC 10 nam​ bao cao 10 nam.pdfbao cao 10 nam.pdf
​bao cao CCHC nam 2020 bao cao nam 2020.pdfbao cao nam 2020.pdf
​Báo cáo CCHC 9 tháng 2082_signed.pdf2082_signed.pdf
Báo cáo CCHC 6 thang năm 2020 bao cao CCHC 6 thang.pdfbao cao CCHC 6 thang.pdf
Báo cáo CCHC quý I năm 2020​​ BC CCHC quý I.signed.pdfBC CCHC quý I.signed.pdf
QĐ thành lập BCĐ ISO Sở VHTTDL​ QD-170 QĐ thanh lap BCĐ ISO Sở VHTTDL.pdfQD-170 QĐ thanh lap BCĐ ISO Sở VHTTDL.pdf
Kế hoạch thông tin tuyên truyền TTHC 2020 Kế hoạch thông tin tuyên truyền TTHC 2020.pdfKế hoạch thông tin tuyên truyền TTHC 2020.pdf
​Kế hoạch kiểm soát TTHC 2020 Kế hoạch kiểm soát TTHC 2020.pdfKế hoạch kiểm soát TTHC 2020.pdf
Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2020 Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2020.pdfKế hoạch tuyên truyền CCHC 2020.pdf
Kế hoạch kiểm tra CCHC 2020 Kế hoạch kiểm tra CCHC 2020.pdfKế hoạch kiểm tra CCHC 2020.pdf
Kế hoạch cải cách hành chính 2020​ Kế hoạch cải cách hành chính 2020.pdfKế hoạch cải cách hành chính 2020.pdf
Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2019​ BC 9 thang.pdfBC 9 thang.pdf
​Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019 BÁO CÁO 6 THÁNG.pdfBÁO CÁO 6 THÁNG.pdf
Kế hoạch triển khai Thông tư 01 về Cơ chế một cửa ke hoach trien khai thong tu 01.pdfke hoach trien khai thong tu 01.pdf
​Báo cáo CCHC quý I năm 2019 bao cao CCHC quy 1 .pdfbao cao CCHC quy 1 .pdf
​Phân công nhiệm vụ CCHC 2019 phan cong cchc.pdfphan cong cchc.pdf
Kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC ke hoach kiem tra CCHC.pdfke hoach kiem tra CCHC.pdf
Kế hoạch kiểm soát TTHC 2019 kế hoach kiem soat TTHC.pdfkế hoach kiem soat TTHC.pdf
Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2019 Ke hoach tuyen truyen CCHC 2019.pdfKe hoach tuyen truyen CCHC 2019.pdf
Kế hoạch CCHC năm 2019 ke hoach CCHC 2019.pdfke hoach CCHC 2019.pdf

​Kế hoạch CCHC năm 2017

KH Cai cach hanh chinh nam 2017.pdfKH Cai cach hanh chinh nam 2017.pdf

Kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC năm ​2017

KH kiem tra CCHC, kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2017.PDFKH kiem tra CCHC, kiem soat thu tuc hanh chinh nam 2017.PDF

KH rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC 

KH ra soat, kien nghi don gian hoa thu tuc hanh chinh.PDFKH ra soat, kien nghi don gian hoa thu tuc hanh chinh.PDF

​Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017

Bao cao cong cai cach TTHC 6 thang tháng 2017.PDFBao cao cong cai cach TTHC 6 thang tháng 2017.PDF

​Báo cáo phục vụ BCĐ tỉnh kiểm tra CCHC 

BC phục vụ Kiem tra CCHC tinh 2017.docBC phục vụ Kiem tra CCHC tinh 2017.doc

Văn bản v/v chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của CBCCVC

chap hanh ky luat, ky cuong hanh chinh, dao duc cong vu.PDFchap hanh ky luat, ky cuong hanh chinh, dao duc cong vu.PDF

Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số CCHC, Công vụ

Huongdan Bo chỉ số CCHC 2017 cua So VHTTDL.docHuongdan Bo chỉ số CCHC 2017 cua So VHTTDL.doc