• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Phòng Kế hoạch tài chính


PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Số 2 - Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai (lầu 6 - Trụ sở Khối Nhà nước). 

Điện thoại: 0613-942314 – 0613-827953 ​


8a.jpg


1. Trưởng phòng

Ngô Thị Thanh

Điện thoại cơ quan: 0613. 827.953


 
250.jpg

2. Phó Trưởng phòng

Ô​ng: Nguyễn Bình An 

số điện thoại: 0912.132.179an da cat.jpg


 

 

         Phòng Kế hoạch – Tài chính là cơ quan chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm tham mưu cho Ban giám đốc Sở quản lý các mặt công tác kế hoạch, thống kê và tài chính của ngành VHTTDL toàn tỉnh.

 

        Phòng có các nhiệm vụ như sau:

 1. Tham mưu giúp Ban giám đốc Sở VHTTDL hoạch định các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai.

 2. Tham mưu giúp Ban giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm cho hoạt động của ngành VHTTDL.

 3. Quản lý kế hoạch - tài chính; giám sát thu - chi của cơ quan Sở và giám sát kinh phí phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở từ chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình khác nằm trong kế hoạch hoạt động hàng năm của ngành VHTTDL.

 4. Tham mưu giúp Ban giám đốc Sở thực hiện kế hoạch qui hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa của ngành VHTTDL; quản lý việc trùng tu các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

 5. Quản lý tài sản công của cơ quan Văn phòng Sở và theo dõi, giám sát việc sử dụng các trang thiết bị cũng như tài sản công do Sở cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở.

      Phòng Kế hoạch tài chính có 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và các chuyên viên giúp việc. Trưởng phòng chịu trách nhiệm chung, tham mưu soạn thảo Kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho ngành; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở; điều hành, phân công toàn bộ công chức, chuyên viên của phòng. Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng điều hành, phụ trách một số công việc được trưởng phòng giao; theo dõi, kiểm tra, quản lý tài sản công của Sở và các đơn vị trực thuộc; giám sát việc thu chi kinh phí của ngành; trực tiếp phụ trách công tác kế toán tài chính của Sở. Các chuyên viên còn lại phụ trách từng mảng công việc do trưởng phòng phân công.​