• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Văn phòng Sở


 VĂN PHÒNG SỞ

Địa chỉ: số 2 - đường Nguyễn Văn Trị (lầu 6 - trụ sở Khối Nhà nước)
Điện thoại: 0613-822038; Fax: 0613-824482


6 a.jpg 


​​

​​1. Trưởng phòng​

Bà Nguyễn Ngọc Yến

Điện thoại cơ quan: 0613. 943.952

Điện thoại di động: 0908.677.938

Nguyen ngoc Yen.jpg 
2. Phó Trưởng phòng

Ông Nguyễn Thành Nam

Điện thoại cơ quan: 0613. 943.952

Điện thoại di động: 0946.790.639

Nguyen Thanh Nam.jpg​ 2. PhóTrưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Phươ​ng Oanh

Điện thoại di động: 0832.678888


 phuong oanh 2.jpg 

 

- Phòng Tổ chức Hành chính là một đơn vị cấp phòng  thuộc Sở VHTTDL, thực hiện vai trò tham mưu, quản lý và tác nghiệp giúp việc cho Ban giám đốc Sở các lịnh vực:

             Công tác Cải cách hành chính, công vụ

Cải cách thể chế hành chính, 

+ Cải cách thủ tục, 

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước,

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

             + Cải cách tài chính công
             + Hiện đại hoá nền hành chính 
             + Công tác chỉ đạo, điều hành
          + Kỷ cương hành chính, công vụ​

             Công tác hành chính quản trị

-  Quản lý hành chính văn thư, con dấu, lưu trữ các văn bản đến và đi của Sở; bảo mật hồ sơ tài liệu cơ quan; tổ chức thực hiện việc đánh máy, in ấn, sao chụp, phát hành các văn bản.

-. Phối hợp và tổ chức quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại... của toàn ngành của của cơ quan Sở; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường trực, bảo vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy.

Tổ chức bộ máy, biên chế

     - Tham mưu xây dựng các dự án, đề án; dự thảo các văn bản về tổ chức bộ máy; về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và chính sách chế độ thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

     - Tham mưu xây dựng các phương án tổ chức của Sở, của ngành; công tác quy hoạch cán bộ quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

     - Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật cán bộ công chức; chính sách, chế độ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.​

Tổng hợp, thi đua khen thưởng

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở, các phòng VHTTDL huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác VHTTDL của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VHTTDL.

- Theo dõi, nắm bắt, phát hiện tình hình công tác VHTTDL trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phân tích, chọn lọc thông tin, đề xuất giải pháp xử lý giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện.

- Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất với lãnh đạo Sở về ban hành các văn bản quản lý nhà nước, các cơ chế, chính sách chỉ đạo hoạt động VHTTDL trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện những đơn vị cơ sở, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý và phát triển sự nghiệp, trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề xuất với lãnh đạo Sở có hình thức khen thưởng, chọn những đơn vị, cơ sở tiêu biểu để xây dựng thành điển hình, nhân rộng trong toàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng của Sở hỗ trợ các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Tổ chức cho lãnh đạo Sở đến thăm và làm việc với các đơn vị, cơ sở về công tác xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức và hướng dẫn các đoàn công tác của Bộ, các ngành ở Trung ương và địa phương đến làm việc, khảo sát, tham quan các đơn vị, cơ sở về công tác VHTTDL.

- Theo phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh, phương hướng nhiệm vụ của Bộ VHTTDL, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đề xuất với lãnh đạo Sở về xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, công tác VHTTDL hàng năm; tổng kết rút kinh nghiệm các phong trào về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở..., tham mưu cho lãnh đạo Sở những kiến nghị với Bộ VHTTDL về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động VHTTDL của tỉnh và những vấn đề về cơ chế, chính sách, những văn bản pháp quy không phù hợp với tình hình hiện tại để Bộ trình Chính phủ xem xét giải quyết.

- Đảm bảo đúng kỳ hạn, nội dung chất lượng các báo cáo công tác VHTTDL định kỳ: tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; các báo cáo đột xuất, chuyên đề. Soạn thảo các văn bản quản lý Nhà nước, văn bản chỉ đạo công tác: qui định, chỉ thị, công văn, tờ trình, đề án, kế hoạch, chương trình công tác.

- Chuẩn bị nội dung tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc họp giao ban, hội nghị, công tác VHTTDL của ngành, các cuộc tiếp xúc và làm việc của lãnh đạo Sở với các cấp, các ngành, địa phương, các đơn vị, cơ sở ...

- Đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên liên lạc và thông tin tình hình hoạt động giữa Sở và Bộ VHTTDL.

- Theo dõi, tham mưu công tác Thi đua khen thưởng ngành Vănn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Theo dõi công tác triển khai, ứng dụng Cộng nghệ thông tin toàn ngành.

- Tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học của ngành VHTTDL; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý hành chính Nhà nước của ngành.

           

Bộ máy của phòng gồm có:

Trưởng phòng quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, phụ trách​ công tác Cải cách hành chính, Công vụ, Công nghệ Thông tin, Hành chính Quản trị.

01 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác Tổng hợp,Thi đua Khen thưởng, pháp chế

01 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác Tổ chức bộ máy, biên chế​

- Bộ phận Cải cách hành chính, Công vụ, Công nghệ Thông tin, tuyên truyền

- Bộ phận Tổng hợp, thi đua khen thưởng, pháp chế

- Bộ phận Tổ chức bộ máy, biên chế​

- Bộ phận văn thư, lưu trữ

             - Bộ phận tạp vụ, lái xe​ ​