• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Thanh tra, kiểm tra

THANH TRA, KIỂM TRA 

​2024 - Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ​tham nhũng tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Đồng Nai 2024 - 160_0001.KLTT Truong PTNKTT.pdf2024 - 160_0001.KLTT Truong PTNKTT.pdf
​2024 - Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai 2024_KLTT Truong TCVHNT.pdf2024_KLTT Truong TCVHNT.pdf
2024 - Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Công vụ tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai 2024 _KLTT Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf2024 _KLTT Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf
Kết luận thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc KL_thanh_tra.pdfKL_thanh_tra.pdf
Biên bản thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc
BIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdfBIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdf
​​Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng​​ ​​KẾT LUẬN THANH TRA.pdfKẾT LUẬN THANH TRA.pdf​