• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Thanh tra, kiểm tra

THANH TRA, KIỂM TRA 

Kết luận thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc KL_thanh_tra.pdfKL_thanh_tra.pdf
Biên bản thanh tra tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc
BIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdfBIÊN BẢN THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2021_0001.pdf
​​Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng​​ ​​KẾT LUẬN THANH TRA.pdfKẾT LUẬN THANH TRA.pdf