• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

​Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội diễn văn nghệ quần chúng tiếng hát Miền Đông lần thứ XVIII - năm 2018 1961-2018-UBND.pdf1961-201​8-UBND.pdf
​Quyết định của UBND tỉnh v/v tặng danh hiệu chiến sỉ thi đua tỉnh Đồng Nai năm 2017 cho các cá nhận thuộc Sở VHTTDL 2044-2018-UBND.pdf2044-2018-UBND.pdf