• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Tổ chức cán bộ 2023NỘI DUNG 

TỆP ĐÍNH KÈM
​2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Vũ Thị Thu​) 575-QĐ NLTX Vu Thi Thuy Linh.pdf575-QĐ NLTX Vu Thi Thuy Linh.pdf
​2023 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo (Đồng Thị Quế Anh) 574-QĐ. PCTN Đong T Que Anh.pdf574-QĐ. PCTN Đong T Que Anh.pdf
2023 - Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo (Bùi Anh Vũ) 567-QĐ bổ nhiệm lại GĐ Trung tâm HLTĐTDTT.pdf567-QĐ bổ nhiệm lại GĐ Trung tâm HLTĐTDTT.pdf
2023 - Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Bảo tàng Đồng Nai 525-QĐ thôi giữ chức vụ.pdf525-QĐ thôi giữ chức vụ.pdf
​2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Tuyền) 522-QĐ.NLTX Ng T Tuyen.pdf522-QĐ.NLTX Ng T Tuyen.pdf
​2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức lãnh đạo (Nguyễn Hồng Hạnh-PTNKTT) 521-QĐNLTX. Ng T Hong Hanh.pdf521-QĐNLTX. Ng T Hong Hanh.pdf
2023 - Quyết định bố trí, sắp xếp công chức Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 330-QĐ bố trí, sắp xếp công chức phòng QL Văn hóa và Gia đình.pdf330-QĐ bố trí, sắp xếp công chức phòng QL Văn hóa và Gia đình.pdf
2023 - Quyết định bố trí, sắp xếp công chức Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch 329-QĐ bố trí, sắp xếp công chức phòng QL Văn hóa và Gia đình.pdf329-QĐ bố trí, sắp xếp công chức phòng QL Văn hóa và Gia đình.pdf
​​2023 - Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Văn Thị Hải Yến) 327-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf327-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
​​2023 - Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Trần Anh Thơ) 326-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf326-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
​​2023 - Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Nguyễn Văn Hậu) 325-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf325-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
2023 - Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Nguyễn Bình An) 324-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf324-QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
​2023 - Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo (Phạm Văn Minh) 323-QĐ điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf323-QĐ điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
2023 - Quyết định về việc điều động công chức (Nguyễn Thị Xuân) 322-QĐ điều động công chức.pdf322-QĐ điều động công chức.pdf
​2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lãnh đạo​ (Hoàng Thị Hồng) 345-QĐ NLTH Hoang Thi Hong.pdf345-QĐ NLTH Hoang Thi Hong.pdf
​2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Hoàng Thị Lê Na) 343-QĐ NLTX Hoang Thi Le Na.pdf343-QĐ NLTX Hoang Thi Le Na.pdf
2023 - Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 291-Duong Thi Ut.pdf291-Duong Thi Ut.pdf
2023 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo 286-PCVK Than Trong Bich Hanh.pdf286-PCVK Than Trong Bich Hanh.pdf
2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lãnh đạo (Trần Thị Thu Trang) 155-Tran Thi Thu Trang.pdf155-Tran Thi Thu Trang.pdf
​2023 - Quyết định về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (Phạm Điền Linh) 156-Pham Dien Linh.pdf156-Pham Dien Linh.pdf
2023 - Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Văn Hậu) 157-Nguyen Van Hau.pdf157-Nguyen Van Hau.pdf
2023 - Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo 128.QĐ điều động và bổ nhiệm PGĐ Bảo tàng.pdf128.QĐ điều động và bổ nhiệm PGĐ Bảo tàng.pdf
2023 - Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo 116. QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ.pdf116. QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ.pdf
2023 - Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Khối Văn phòng Sở năm 2022 98-QĐ.pdf98-QĐ.pdf
98-QĐ_DS kèm theo.pdf98-QĐ_DS kèm theo.pdf​​
2023 - Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở năm 2022 97-QĐ.pdf97-QĐ.pdf
97-QĐ_DS kèm theo.pdf97-QĐ_DS kèm theo.pdf
2023 - Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức​ 125. Kế hoạch ĐT BD CCVC năm 2023.pdf125. Kế hoạ​ch ĐT BD CCVC năm 2023.pdf​​
2023 - Quyết định phân bổ biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở năm 2023 30. QĐ phân bổ biên chế viên chức năm 2023.pdf30. QĐ phân bổ biên chế viên chức năm 2023.pdf
2023 - Quyết định phân bổ biên chế công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 29. QĐ phân bổ biên chế Công chức năm 2023.pdf29. QĐ phân bổ biên chế Công chức năm 2023.pdf


Để xem dữ liệu của các năm trước vui lòng click vào link sau: