• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình


PHÒNG QUẢN LÝ​ VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

 Địa chỉ: Số 2- Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai 

(lầu 6 - Trụ sở khối nhà nước)

3a.jpg 
Trưởng phòng

 Bà Trần Anh Thơ

Điện thoại cơ quan: 0251.3.943.882
Điện thoại: 0946.508.179
Tran Anh Tho 2.jpg


Phó 
trưởng phòng

 

 Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, dự án, chương trình phát triển, thực hiện xã hội hóa, các văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực nếp sống văn hóa và gia đình thuộc chức năng của Phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về các lĩnh vực nếp sống văn hóa và gia đình thuộc chức năng của Phòng sau khi được phê duyệt.

3. Về xây dựng nếp sống văn hóa:

a) Phối hợp hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh.

b) Hướng dẫn thực hiện, thẩm định các tiêu chí văn hóa do ngành phụ trách trong hồ sơ đề nghị công nhận xã, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Văn hóa nông thôn mới theo qui định.

c) Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị, khu nhà trọ văn hóa tại địa phương.

d) Tham mưu phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm là Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (gồm 07 chương trình).

đ) Tham mưu tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ, thể thao phục vụ công nhân lao động.

4. Về gia đình:

a) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; xây dựng gia đình văn hóa; bình đẳng giới trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

b) Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; biên soạn tài liệu tập huấn về công tác gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình ở cơ sở.

c) Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa.

d) Xây dựng tài liệu và phổ biến kiến thức về gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị văn hóa tiên tiến về gia đình trong xã hội phát triển.

đ) Hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình bằng các hình thức tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; hỗ trợ việc duy trì, bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình. Xây dựng và hướng dẫn nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện các đề án về công tác gia đình, xây dựng khu nhà trọ văn hóa.

e) Hướng dẫn tổ chức các dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện. Hướng dẫn các trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình theo quy định của Chính phủ.

g) Tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm có liên quan; tham mưu khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.

h) Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và công tác gia đình. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình về gia đình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình.

5. Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác nếp sống văn hóa và gia đình.

6. Tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát và nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng những giải pháp phù hợp, những chính sách về công tác nếp sống văn hóa và gia đình.

7. Tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc khen thưởng đối với những tập thể, đơn vị, cá nhân có thành tích nổi bật trên lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.

8. Tham mưu Ban Giám đốc sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

           9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.​