• image01
 • image01
 • image01
 • image01
 • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Kế hoạch Tài chính

Quyết định số 146/QĐ-STC ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Sở Tài chính về việc phê duyệt danh mục mua sắm thực hiện tuyên truyền pano, băng rôn các ngày lễ trong năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai Quyết định phê duyệt danh mục pano.pdfQuyết định số 146/QĐ-STC ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Sở Tài chính.pdf
​Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo dưỡng, sửa chữa phòng làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Trụ sở khối Nhà nước tỉnh 1030 Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu_0001.pdfQuyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo dưỡng, sửa chữa phòng làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Trụ sở khối Nhà nước tỉnh.pdf
​Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý I năm 2024 Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý I năm 2024_0001.pdfCông khai tình hình thực hiện dự toán Quý I năm 2024_0001.pdf
​Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 Quyết định 83 duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.pdfQuyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814.pdf
Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 Quyết định 65 phê duyệt KHLC nhà thầu_0001.pdfQuyết định Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814.pdf
​Duyệt dự toán thực hiện tuyên truyền pano, băng rôn các ngày lễ trong năm 2024 QĐ số 114 Duyệt dự toán thực hiện tuyên truyền pano, băng rôn các ngày lễ trong năm 2024.pdfQuyết định  Duyệt dự toán thực hiện tuyên truyền pano, băng rôn các ngày lễ trong năm 2024.pdf
​Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tập huấn nghiệp vụ du lịch.pdfBan hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.pdf
Quyết định ​Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tập huấn gia đình.pdfQuyết định Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.pdf
​Quyết định Định mức kinh tế - kỹ thuật tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, năng khiếu để duy trì và phát triển hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND 09.2024.QĐ.UBND.pdfQuyết định Định mức kinh tế - kỹ thuật tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, năng khiếu để duy trì và phát triển hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
.pdf
​Thư mời báo giá Lô tài sản hết thời gian khấu hao, hư hỏng và không còn sử dụng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thư mời báo giá tài sản thanh lý_0001.pdfThư mời báo giá tài sản thanh lý_0001.pdf
​Công khai tình hình quản lý sử dụng tài sản công năm 2023 Văn phòng Sở Công khai tình hình quản lý sử dụng tài sản công năm 2023 Văn phòng Sở.pdfCông khai tình hình quản lý sử dụng tài sản công năm 2023 Văn phòng Sở.pdf
Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2024
Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2024_0001.pdfCông khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2024_0001.pdf
​Quyết định Duyệt kết quả chỉ định thầu tuyên truyền trên Báo Đồng Nai Quyết định Duyệt kết quả chỉ định thầu tuyên truyền trên Báo Đồng Nai.pdfQuyết định Duyệt kết quả chỉ định thầu tuyên truyền trên Báo Đồng Nai.pdf
​Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê thực hiện các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024 Quyết định Phê duyệt KQLCNT.pdfQuyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê thực hiện các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024
​Thư mời Tham gia Chào giá Gói thầu: thuê các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024

Thư mời chào giá.pdfTham gia Chào giá Gói thầu: thuê các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024
.pdf
​Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024  QĐ số 46 QĐ-STC duyệt khlcnt.pdfQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịcht.pdf
Quyết định phê duyệt KHLCNT tuyên truyền Du lịch Báo Đồng Nai QĐ 42 phê duyệt KHLCNT tuyên truyền Du lịch Báo Đồng Nai.pdf Quyết định phê duyệt KHLCNT tuyên truyền Du lịch Báo Đồng Nai
​Quyết định số 40 /QĐ-STC ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Sở Tài chính về việc phê duyệt mua sắm thực hiện các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024 Quyết định phê duyệt mua sắm.pdfQuyết định phê duyệt mua sắm thực hiện các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024
Quyết định phê duyệt dự toán thực hiện các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024 2. QĐ số 27 phê duyệt dự toán_0001.pdfQuyết định phê duyệt dự toán thực hiện các dịch vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Giáp Thìn năm 2024.pdf
​Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024 của Văn phòng Sở
QUY CHE CHI TIEU NOI BO 2024.pdfQuyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024 của Văn phòng Sở.pdf
​Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự án (Báo cáo kinh tế kỷ thuật) đầu tư xây dựng Bảo dưỡng, sửa chữa phòng làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Trụ sở khối Nhà nước tỉnh Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo kinh tế kỷ thuật) đầu tư xây dựng Bảo dưỡng, sửa chữa phòng làm việc Sở VHTTDL.pdfQuyết định phê duyệt dự án (Báo cáo kinh tế kỷ thuật) đầu tư xây dựng Bảo dưỡng, sửa chữa phòng làm việc Sở VHTTDL.pdf
​Thông báo công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở (đợt 2) Thông báo công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở (đợt 2).pdfThông báo công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở (đợt 2).pdf
Thông báo ​công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đợt 2) Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (đợt 2) năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch_0001.pdfThông báo Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (đợt 2) năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch_0001.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai dự toán năm 2024 của Sở VHTTDL_0001.pdfCông bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
_0001.pdf
Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Văn phòng Sở Công khai giao dự toán năm 2024 Văn phòng Sở_0001.pdfCông bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Văn phòng Sở_0001.pdf
​Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (đợt 2) năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (đợt 2) năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch_0001.pdfCông bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (đợt 2) năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch_0001.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (đợt 2) năm 2023 của Văn phòng Sở Công bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (đợt 2) năm 2023 của Văn phòng Sở_0001.pdfCông bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (đợt 2) năm 2023 của Văn phòng Sở_0001.pdf
​Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp các dịch vụ phục vụ đoàn khảo sát và Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Đồng Nai với 3 tỉnh vùng Nam Tây Nguyên Quyết định Duyệt KQLCNT cung cấp các dịch vụ phục vụ đoàn khảo sát và Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch.pdfQuyết định Duyệt KQLCNT cung cấp các dịch vụ phục vụ đoàn khảo sát và Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch.pdf
​Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp các dịch vụ phục vụ đoàn khảo sát và Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Đồng Nai với 3 tỉnh vùng Nam Tây Nguyên Quyết định Duyệt KHLCNT cung cấp các dịch vụ phục vụ đoàn khảo sát và Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch.pdfQuyết định Duyệt KHLCNT cung cấp các dịch vụ phục vụ đoàn khảo sát và Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch.pdf
Chủ trương thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024
10514 chủ trương nhiệm vụ 2024.pdf10514 chủ trương nhiệm vụ 2024.pdf
​Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
622_0001_0001.pdfQuyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai.pdf
Quyết định Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
Quyết định số 551 Phê duyệt KHLCNT_0001.pdfQuyết định số 551 Phê duyệt KHLCNT_0001.pdf
​Công khai thực hiện dự toán quý III
Công khai thực hiện dự toán quý III_0001.pdfCông khai thực hiện dự toán quý III_0001.pdf
​Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện Đề án điều chỉnh (bổ sung) Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 2. Quyết định 586 duyệt KQLCNT. Đề án quảng cáo SVH.pdfQĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện Đề án điều chỉnh (bổ sung) Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.pdf
​Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai Quyết định số 551 Phê duyệt KHLCNT_0001.pdfQuyết định số 551/QĐ-SVHTTDL Phê duyệt KHLCNT_0001.pdf
​Thông báo công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở 7. THÔNG BÁO CÔNG KHAI THU HỒI DỰ TOÁN Văn phòng Sở.pdfCông khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở .pdf
Thông báo công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 117.pdfCông khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 117.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương đợt 1 năm 2023 của Văn phòng Sở 439_0001.pdfQuyết định Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương đợt 1 năm 2023 của Văn phòng Sở .pdf
Quyết định ​Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương đợt 1 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 438_0001.pdfQuyết định Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương đợt 1 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .pdf
​Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II, 6 tháng năm 2023 báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II, 6 tháng năm 2023.pdfBáo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II, 6 tháng năm 2023.pdf
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2023 công khai tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2023_0001.pdfcông khai tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2023_0001.pdf
​Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2023
Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2023_0001.pdfCông khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2023_0001.pdf
​Công bố công khai số liệu quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 354PHỤ LỤC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN VĂN PHÒNG SỞ NĂM 2022.pdfCông bố công khai số liệu quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .pdf
​Công bố công khai số liệu quyết toán thu - chi nguồn NSNN và nguồn khác năm 2022 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.1 PHỤ LỤC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2022.pdfCông bố công khai số liệu quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .pdf
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện Pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 231.pdfPhê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện Pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch231.pdf
​Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo 58 kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.pdfThông báo số 58 kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.pdf
Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê âm thanh, ánh sáng, màn hình Led và các dịch vụ phục vụ chương trình Họp mặt truyền thống các lực lượng vũ trang chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa (U1) 190.pdfQuyết định 190/QĐ-SVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Sở VHTTDL .pdf
​Quyết định phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê âm thanh, ánh sáng, màn hình Led và các dịch vụ phục vụ chương trình Họp mặt truyền thống các lực lượng vũ trang chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa (U1) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư 124stc.pdfQuyết định số 124 /QĐ-STC ngày 24  tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Đồng Nai .pdf
Quyết định ​phê duyệt danh mục thuê âm thanh, ánh sáng, màn hình Led và các dịch vụ phục vụ chương trình Họp mặt truyền thống các lực lượng vũ trang chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa (U1) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư 2.3 QĐ 120 Danh mục.pdfQuyết định phê duyệt danh mục thuê âm thanh, ánh sáng, màn hình Led và các dịch vụ phục vụ chương trình Họp mặt truyền thống các lực lượng vũ trang chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa (U1) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.pdf
​Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2023 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư 5 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHLCNT 88.pdfQuyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2023 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.pdf
​Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện tổ chức đấu giá Thông báo 50 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện tổ chức đấu giá.pdfThông báo 50 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện tổ chức đấu giá.pdf
Quyết định ​Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 620/QĐ-SVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án điều chỉnh (bổ sung) Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 175.pdfQuyết định ​Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 620/QĐ-SVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 175.pdf
Quyết định ​Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 814 167.pdfDuyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 814.pdf
​Quyết định Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 160.pdfDuyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814.pdf
​Công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023 công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023_0001.pdfcông khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023_0001.pdf
​Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói thầu Thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814
Quyết định hủy thầu.pdfQuyết định Phê duyệt hủy thầu gói thầu Thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814u.pdf
​Quyết định phê duyệt danh mục thực hiện pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Quyết định phê duyệt danh mục_0001.pdfQuyết định phê duyệt danh mục thực hiện pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.pdf
​công khai quản lý sử dụng tài sản công năm 2022 công khai quản lý sử dụng tài sản công năm 2022_0001.pdfcông khai quản lý sử dụng tài sản công năm 2022_0001.pdf
​Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023
625 quy chế_0001.pdf​Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023625 quy chế_0001.pdf
​Công khai tình hình quản lý và sử dụng kinh phí NSNN năm 2022
3029_0001.pdfCông khai tình hình quản lý và sử dụng kinh phí NSNN năm 20223029_0001.pdf
Quyết định phê duyệt kết quả LCNT tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023 27_0001.pdfQuyết định phê duyệt Keeta quả LCNT tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023 _0001.pdf
Quyết định phê duyệt KHLCNT tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023 QĐ-STC KHLCNT.pdfQuyết định phê duyệt KHLCNT tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023 .pdf
​Quyết định phê duyệt danh mục tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023 QĐ 03 STC_0001.pdfQuyết định phê duyệt danh mục tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023 03 STC_0001.pdf
​Công khai thu hồi dự toán NSNN năm 2022 Văn phòng Sở công khai thu hồi vp sở_0001.pdfcCông khai thu hồi dự toán NSNN năm 2022 vp sở_0001.pdf
​Công khai thu hồi dự toán NSNN năm 2022 Sở VHTTDL
công khai thu hồi sở_0001.pdfCông khai thu hồi dự toán NSNN năm 2022_0001.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 644-QĐ Biên Hòa.pdf644-QĐ Biên Hòa.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 643-QĐ Vĩnh Cửu.pdf643-QĐ Vĩnh Cửu.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 642-QĐ Thống Nhất.pdf642-QĐ Thống Nhất.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 641-QĐ Trảng Bom.pdf641-QĐ Trảng Bom.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 640-QĐ Tân Phú.pdf640-QĐ Tân Phú.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 639-QĐ Định Quán.pdf639-QĐ Định Quán.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 638-QĐ Xuân Lộc.pdf638-QĐ Xuân Lộc.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 637-QĐ Cẩm Mỹ.pdf637-QĐ Cẩm Mỹ.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 636-QĐ Long Khánh.pdf636-QĐ Long Khánh.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 635-QĐ Long Thành.pdf635-QĐ Long Thành.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 634-QĐ Nhơn Trạch.pdf634-QĐ Nhơn Trạch.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 633-QĐ Bảo tàng.pdf633-QĐ Bảo tàng.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 632-QĐ Nhà hát Nghệ thuật.pdf632-QĐ Nhà hát Nghệ thuật.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 631-QĐ Thư viện tỉnh.pdf631-QĐ Thư viện tỉnh.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 630-QĐ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh.pdf630-QĐ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 629-QĐ TT Huấn luyện và TĐTDTT.pdf629-QĐ TT Huấn luyện và TĐTDTT.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 628-QĐ Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật.pdf628-QĐ Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật.pdf
​Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 627-QĐ Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf627-QĐ Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf
Quyết định Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 626-QĐ Trường phổ thông Năng khiếu Thể thao.pdf626-QĐ Trường phổ thông Năng khiếu Thể thao.pdf
​Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở 606_0001.pdfQuyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở 606_0001.pdf
​Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 605_0001.pdfQuyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 605_0001.pdf
Công khai số liệu giao dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 2) cho Văn phòng Sở VHTTDL 591_0001.pdfQuyết định công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 2) cho Văn phòng Sở VHTTDL 591_0001.pdf
Công khai số liệu giao dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 2) cho Sở VHTTDL
590_0001.pdfQuyết định công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 2) cho Sở VHTTDL 590_0001.pdf
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (thiết bị) Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
QD-580.signed.pdfQuyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (thiết bị) Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-580.signed.pdf
​Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 báo cáo 2436_0001.pdfBáo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 2436.pdf
Quyết định ​Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 của Văn phòng Sở QD-545.signed.pdfQuyết định ​Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 của Văn phòng Sở.signed.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
QD-544.signed.pdfQuyết định Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022.signed.pdf
​Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói thầu: Thực hiện Phim tài liệu “ Lưu giữ văn hóa cho hôm nay và mai sau”
QĐ HỦY THẦU -538.signed.pdfQuyết định Phê duyệt hủy thầu gói thầu: Thực hiện Phim tài liệu “ Lưu giữ văn hóa cho hôm nay và mai sau”.signed.pdf
Quyết định Cập nhật giá Gói thầu số 01 (thiết bị) thuộc Đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
QĐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN -535.signed.pdfQuyết định Cập nhật giá Gói thầu số 01 (thiết bị) thuộc Đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” .pdf
​Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04 (tư vấn) Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 Nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Sở VHTTDL QĐ-499 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04 (tư vấn).pdfQuyết định số 499/QĐ-SVHTTDL Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04 (tư vấn).pdf
Quyết đinh Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03 (tư vấn) lập hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 01 Nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Sở VHTTDL QĐ-498 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03 (tư vấn).pdfQuyết định số 498/QĐ-SVHTTDL Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03 (tư vấn).pdf
​Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02 (Tư vấn) Quản lý dự án Nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Sở VHTTDL QĐ-496 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02 (Tư vấn).pdfQuyết định số 496/QĐ-SVHTTDL Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02 (Tư vấn).pdf
​Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.pdfQuyết định số 2822/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.pdf
​Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2022 2256.signed.pdfbáo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2022.signed.pdf
​Công khai tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2022 dự toán quý III_0001.pdfTình hình thực hiện dự toán quý III năm 2022_0001.pdf
Báo cáo tổng kết, đánh giá việc triẻn khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành​
2232.signed.signed.pdfBáo cáo số  2232/ BC-SVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  signed.pdf
Chủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  2-2022-CV-10639.signed.pdfVăn bản số 10639 UBND-KGVX ngày 07 tháng 10 năm 2022.signed.pdf
Quyết định Phê duyệt KHLCNT thực hiện Phim tài liệu “Lưu giữ văn hóa cho hôm nay và mai sau”​​ FILE_20220922_161544_QĐ 426 PHÊ DUYỆT KHLCNT_0001.pdfQuyết định số 426/QĐ-SVHTTDL Phê duyệt KHLCNT thực hiện Phim tài liệu “Lưu giữ văn hóa cho hôm nay và mai sau”​​_0001.pdf
Quyết định Phê duyệt danh mục và dự toán thực hiện Phim tài liệu “Lưu giữ văn hóa cho hôm nay và mai sau”​ FILE_20220922_161503_Quyết định 414.pdfQuyết định số 414 QĐ-SVHTTDL  Phê duyệt danh mục và dự toán thực hiện Phim tài liệu “Lưu giữ văn hóa cho hôm nay và mai sau”​ .pdf
​Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô biển số 60A-00331 Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô biển số 60A-00331_0001.pdfThông báo đấu giá tài sản xe ô tô biển số 60A-00331_0001.pdf
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
TB-133.signed.pdfThông báo số 133/TB-SVHTTDL kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Quyết định việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán số 2061.pdfQuyết định Số 2061/QĐ-UBND việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Quyết định công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở VHTTDL
Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai qđ 365_0001.pdfQuyết định số 365/QĐ-SVHTTDL duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
Quyết định Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thực hiện Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai qđ 364_0001.pdfQuyết định số 364/QĐ-SVHTTDL Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thực hiện Tổ chức các chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
​Quyết định Công bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định Công bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 1) của VP Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
​Biễu mẫu Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2022 Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2022_0001.pdfBiễu mẫu Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2022_0001.pdf
​Biễu mẫu Công khai tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2022
công khai thực hiện dự toán quý II_0001.pdfBiễu mẫu công khai thực hiện dự toán quý II_0001.pdf
Biên bản họp kết thúc Công khai kết quả thực hiện Kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính kết thúc công khai stc_0001.pdfBiên bản họp kết thúc Công khai kết quả thực hiện Kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính_0001.pdf
​Biên bản họp Công khai kết quả thực hiện Kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính biên bản họp công khai kết luận thanh tra STC_0001.pdfBiên bản họp Công khai kết quả thực hiện Kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính0001.pdf
Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Sở Tài chính về việc thanh tra chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính
Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lễ lớn trong năm 2022
QĐ 206 duyệt KQLCNT_0001.pdfQuyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lễ lớn trong năm 2022.pdf
Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói thầu Thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 trong năm 2022
9. QĐ HỦY THẦU 204-QD.signed.pdfQuyết định Phê duyệt hủy thầu gói thầu Thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 trong năm 2022 204-QD.signed.pdf
Biễu mẫu Công khai thực hiện dự toán  thu - chi ngân sách quý I năm 2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022_0001.pdfBiễu mẫu Công khai thực hiện dự toán  t​hu - chi ngân sách quý I năm 2022.pdf
Quyết định công khai bổ sung chi ngân sách địa phương năm 2022
181-QD.signed.pdfQuyết định công khai bổ sung chi ngân sách địa phương năm 2022 181-QD.signed.pdf
​Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022
56 quy chế chi tiêu nội bộ QĐ.signed.pdfQuyết định ban hành quy​ chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022.signed.pdf
​Công khai thực hiện dự toán  thu - chi  NS năm 2021
công khai thực hiện dự toán NSNN năm 2021_0001.pdfCông khai thực hiện dự toán  thu - chi  NS năm 2021_0001.pdf
​Công khai tài sản công năm 2021
công khai tài sản năm 2021.pdfCông khai tài​ sản năm 2021.pdf
Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 68-_CV_signed.pdfBáo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021signed.pdf
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

2372-BC_signed.pdfCông tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 20212372-BC_signed.pdf
Quyết định số 334 /QĐ-SVHTTDL ngày 15 tháng  11 năm 2021 của Sở VHTTDL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất thải cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm thải khí nhà kính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định trúng thầu số 334_0001.pdfQuyết định số 334 /QĐ-SVHTTDL ngày 15 tháng  11 năm 2021 của Sở VHTTDL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất thải cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm thải khí nhà kính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.pdf
Quyết định số 547/QĐ-STC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của STC về việc phê duyệt KHLCNT thực hiện dự án “Xây dựng ứng dụng di động phục vụ cộng đồng khai thác thông tin văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Đồng Nai” QUYETDINHduyệt khlcnt.pdfQuyết định số 547/QĐ-STC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của STC về việc phê duyệt KHLCNT thực hiện dự án “Xây dựng ứng dụng di động phục vụ cộng đồng khai thác thông tin văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Đồng Nai” 
​Chủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2022
văn bnar 12108_0001.pdfChủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2022.pdf
​Báo cáo dự toán thu chi NSNN quý III năm 2021 100.BCDutoanthuchiNSNN_0001.pdfBáo cáo dự toán thu chi NSNN quý III năm 2021.pdf
​Biểu mẫu công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 Biểu mẫu công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 _0001.pdfBiểu mẫu công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 _0001.pdf
Công khai thu hồi dự toán đợt 1 năm 2021 của Văn phòng Sở CÔNG KHAI THU HỒI DỰ TOÁN ĐỢT 1 NĂM 2021 CỦA VP SỞ_0001.pdfCông khai thu hồi dự toán đợt 1 năm 2021 của Văn phòng Sở.pdf
Quyết định công khai thu hồi dự toán đợt 1 năm 2021 của Văn phòng Sở CÔNG KHAI THU HỒI DỰ TOÁN ĐỢT 1 NĂM 2021 SỞ VHTTDL_0001.pdfQuyết định công khai thu hồi dự toán đợt 1 năm 2021 của Văn phòng Sở.pdf
Công khai dự toán thu chi NSNN quý II năm 2021 Congkhai thuchiệndu toan quý II nam 2021_signed.pdfCông khai dự toán thu chi NSNN quý II năm 2021.pdf
​Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2021 Congkhai thuchiệndu toan 6 tháng đầu năm 2021_signed.pdfCông khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2021.pdf
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở​
QD-249_signed.pdfQuyết định công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở​.pdf
​Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở​ (danh mục) danh mục đính kèm QĐ249.pdfQuyết định công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở​ (danh mục).pdf
​Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Văn phòng Sở
QD-246_signed.pdfQuyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Văn phòng Sở.pdf
Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
QD-245_signed.pdfQuyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.pdf
​Danh mục công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc danh mục dinh kèm QĐ245.pdfDanh mục công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc.pdf
​Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở
QD-222_signed (1).pdfQuyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở.pdf
Quyết định Phê duyệt KHLCNT chương trình Điểm hẹn Du lịch  qđ số 117_0001.pdfQuyết định Phê duyệt KHLCNT chương trình Điểm hẹn Du lịch .pdf
Quyết định ​Công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2021 
QD-206_công khai.pdfQuyết định ​Công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2021.pdf
​Quyết định Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu chương trình Điểm hẹn Du lịch QĐ số 118_0001.pdfQuyết định Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu chương trình Điểm hẹn Du lịch.pdf
Kế hoạch trang bị dụng cụ tập luyện TDTT nơi công cộng 13151 kế hoạch trang bị dụng cụ TDTT.pdf13151 kế hoạch trang bị dụng cụ TDTT.pdf
​Công khai thực hiện dự toán thi -chi NSNN quý I năm 2021 công khai thực hiện dự toán thi -chi NSNN quý I năm 2021_0001.pdfcông khai thực hiện dự toán thi -chi NSNN quý I năm 2021_0001.pdf
​Quyết định Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai QĐ sô 114.pdfQuyết định Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai.pdf
​Quyết định duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai. QĐ số 113 duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai.pdfQuyết định duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Đài PTTH Đồng Nai..pdf
Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Báo Đồng Nai​ QĐ số 112 ​Duyệt KQLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Báo Đồng Nai​.pdfQĐ số 112 ​.pdf
​Duyệt KHLCNT Thực hiện tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên Báo Đồng Nai Quyết định số 111.pdfQuyết định số 111.pdf
​Báo cáo tình hình công khai NSNN năm 2021 Văn bản số 938.pdfVăn bản số 938.pdf
​Ban hanh Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở VHTTDL năm  2021​ (Đính kèm) dinh_kem_QD-67.PDF.pdfdinh_kem_QD-67.PDF.pdf
​Ban hanh Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở VHTTDL năm  2021
QD-67_signed.pdfQD-67_signed.pdf
​Biểu mẫu công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020 Biểu mẫu công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020_0001.pdfBiểu mẫu công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020_0001.pdf
​Báo cáo số 117  công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 Báo cáo số 117 công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.pdfBáo cáo số 117 công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.pdf
​Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của VP Sở QĐ SỐ 19_ Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của VP Sở.pdfQĐ SỐ 19_ Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của VP Sở.pdf
​Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư QĐ SỐ 64 Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư_0001.pdfQĐ SỐ 64 Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư_0001.pdf
​Quyết định Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QĐ SỐ 481 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdfQĐ SỐ 481 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdf
​Quyết định Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở QD SỐ 482 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdfQD SỐ 482 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020.pdf
​Quyết định Công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020 (đợt 2) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QĐ SÔ 491 NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2020.pdfQĐ SÔ 491 NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2020.pdf
Quyết định phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư dự án hoàn thành QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN.pdfQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN.pdf
​Thực hiện các nhiệm vụ ngành VHTTDL năm 2021​ VB 11734 thực hiện các nhiệm vụ ngành VHTTDL năm 2021_0001.pdfVB 11734 thực hiện các nhiệm vụ ngành VHTTDL năm 2021_0001.pdf