• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

QUY HOẠCH NGÀNH DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030

Dulich1.jpg


Muc luc DU LICH.jpg


Xin vui lòng download toàn văn bản quy hoạch​ QH_Du_Lich DN.pdfQH_Du_Lich DN.pdf
 ​