• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

QUY HOẠCH NGÀNH TDTT ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030

Thethao1.jpg
MỤC LỤC THỂ THAO.jpg


Xin vui lòng download toàn văn bản quy hoạch​ Quy hoach nganh TDTT DN.pdfQuy hoach nganh TDTT DN.pdf