• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Đầu tư mua sắm

Quyết định số  206 /QĐ-SVHTTDL ngày 25 tháng  4 năm 2022  về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lễ lớn trong năm 2022 QĐ 206 duyệt KQLCNT_0001.pdfQĐ 206 duyệt KQLCNT_0001.pdf
Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói thầu Thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 trong năm 2022
9. QĐ HỦY THẦU 204-QD.signed.pdf9. QĐ HỦY THẦU 204-QD.signed.pdf
Quyết định số 145/QĐ-SVHTTDL ngày 23/3/2022 Duyệt kết quả  lựa chọn nhà thầu thực hiện tuyên truyền về Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên Đài Phát thanh và truyền hình Đồng Nai QĐ 146_0001.pdfQĐ 146_0001.pdf
Quyết định số 144/QĐ-SVHTTDL ngày 23/3/2022 Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tuyên truyền về Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên Đài Phát thanh và truyền hình Đồng Nai QĐ 144_0001.pdfQĐ 144_0001.pdf
Quyết định số 150/QĐ-SVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở VHTTDL về việc Duyệt KHLCNT  thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 trong năm 2022 QĐ 150.PDFQĐ 150.PDF
Quyết định số 149/QĐ-SVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở VHTTDL về việc Duyệt dự toán các công việc  thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 trong năm 2022
149-QĐ.signed.pdf149-QĐ.signed.pdf
Quyết định số 73/QĐ-STC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc phê duyệt KHLCNT thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lễ lớn trong năm 2022 QUYẾT ĐỊNH 73 PHÊ DUYỆT KHLCNT (STC).pdfQUYẾT ĐỊNH 73 PHÊ DUYỆT KHLCNT (STC).pdf
Quyết định số 146/QĐ-SVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Sở VHTTDL về việc Duyệt danh mục thực hiện thuê xe phục vụ công tác thanh, kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành 814 trong năm 2022 QĐ 146_0001.pdfQĐ 146_0001.pdf
Quyết định số 122 /QĐ-SVHTT&DL ngày 14 tháng 3  năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Duyệt dự toán các công việc thực hiện gói thầu sửa chữa, thay đổi nội dung pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lễ lớn trong năm 2022 quyết định số 122QĐ-SVHTTDLduyệt dự toán.pdfquyết định số 122QĐ-SVHTTDLduyệt dự toán.pdf
Quyết định số 45/QĐ-STC ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lễ lớn trong năm 2022 Quyết định phê duyệt danh mục STC_0001.pdfQuyết định phê duyệt danh mục STC_0001.pdf
Công bố công khai số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc dự án Tu sửa biểu trưng Đồng Nai trên nóc Trụ sở Khối nhà nước tỉnh do Văn phòng Sở làm Chủ đầu tư qđ 440_0001.pdfqđ 440_0001.pdf
​Thu hồi dự toán đợt 2/2021 VP Sở Công khai thu hồi dự toán vp sở_0001.pdfCông khai thu hồi dự toán vp sở_0001.pdf
​Thu hồi dự toán đợt 2 ngành VHTTDL Thu hồi ngành VHTTDL_0001.pdfThu hồi ngành VHTTDL_0001.pdf
​báo cáo công tác thanh tra phục vụ đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”​ 04-BC_signed.pdf04-BC_signed.pdf
​Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) của VP Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch​  408-QD_signed.pdf408-QD_signed.pdf
Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch​  407-QD_signed.pdf407-QD_signed.pdf
​Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở  395-QD_signed.pdf395-QD_signed.pdf
​Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  394-QD_signed.pdf394-QD_signed.pdf
Quyết định Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dự án Xây dựng ứng dụng di động phục vụ cộng đồng khai thác thông tin văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Đồng Nai QĐ trúng thầu số  373_0001.pdfQĐ trúng thầu số 373_0001.pdf
Quyết định số 334 /QĐ-SVHTTDL ngày 15 tháng  11 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất thải cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm thải khí nhà kính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định trúng thầu số 334_0001.pdfQuyết định trúng thầu số 334_0001.pdf
Quyết định số 405/QĐ-STC ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất thải cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm thải khí nhà kính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ đầu tư QUYETDINH PHÊ DUYỆT KHTLCNT 405 STC.pdfQUYETDINH PHÊ DUYỆT KHTLCNT 405 STC.pdf
​Quyết định số 386/QĐ-STC ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài chính về việc phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất thải cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm thải khí nhà kính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư​ QĐ 386_phe_duyet_danh_muc_danh_gia_de_xuat_giai_phap_xu_ly_chat_thaicho_cac_khu_du_lich_tren_dia_b.pdfQuyết định số 386/QĐ-STC ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài chính_.pdf
Quyết định số 547/QĐ-STC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Xây dựng ứng dụng di động phục vụ cộng đồng khai thác thông tin văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Đồng Nai” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QUYETDINHduyệt khlcnt.pdfQuyết định số 547/QĐ-STC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài chính.pdf
Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng ứng dụng di động phục vụ cộng đồng khai thác thông tin văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Đồng Nai ​​QD4377_DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN App VHTTDL va Giadinh.pdfQD4377_DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN App VHTTDL va Giadinh.pdf
Quyết định số  262 /QĐ-SVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao nơi công cộng năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 262.pdfQUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 262.pdf
Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao nơi công cộng năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QĐ PHÊ DUYỆT KHLCNT -2021-QD-2111.signed.pdfQĐ PHÊ DUYỆT KHLCNT -2021-QD-2111.signed.pdf
Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục trang bị thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng năm 2021 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.​ QĐ SỐ 1717 DUYỆT DANH MỤC CỦA UBND TỈNH.pdfQĐ SỐ 1717 DUYỆT DANH MỤC CỦA UBND TỈNH.pdf
Quyết định số 117/QĐ-SVHTTDL ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình “Điểm hẹn Du lịch năm 2021” và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai​ qđ số 117_0001.pdfqđ số 117_0001.pdf
​Quyết định số  118 /QĐ-SVHTTDL ngày 12  /4 /2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình “Điểm hẹn Du lịch năm 2021” và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai QĐ số 118_0001.pdfQĐ số 118_0001.pdf
​Quyết định số 96 /QĐ-SVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 qđ số 96 trúng thầu_0001.pdfqđ số 96 trúng thầu_0001.pdf
​Quyết định số 52/QĐ-STC ngày 25 tháng 02  năm 2021 của Sở Tài chính về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch QĐ SỐ 52 SỞ TÀI CHÍNH DUYỆT KHLCNT_0001.pdfQĐ SỐ 52 SỞ TÀI CHÍNH DUYỆT KHLCNT_0001.pdf
​Quyết định số 37/QĐ-STC ngày 04  tháng 02 năm 2021 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục thực hiện sửa chữa, thay đổi nội dung Pano, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch​ QĐ SỐ 37 STC PHÊ DUYỆT DANH MỤC.pdfQĐ SỐ 37 STC PHÊ DUYỆT DANH MỤC.pdf
​QĐ Số 578 Duyệt KQLCNT gói thầu xây dựng phần mềm quản lý ngành VHTTDL​ QĐ Số 578 Duyệt KQLCNT gói thầu xây dựng phần mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdfQĐ Số 578 Duyệt KQLCNT gói thầu xây dựng phần mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdf
​QĐ số 2762 duyệt KHLCNT dự án xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL​ QĐ số 2762 duyệt KHLCNT dự án xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdfQĐ số 2762 duyệt KHLCNT dự án xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdf
​QĐ số 1905 Duyệt  Đề cương và dự toán chi tiết  Xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL​ QĐ số 1905 Duyệt  Đề cương và dự toán chi tiết  Xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdfQĐ số 1905 Duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng phền mềm quản lý ngành VHTTDL_0001.pdf
Về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng​
FILE_20200514_141314_QĐ 113 Về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng_0001.pdfFILE_20200514_141314_QĐ 113 Về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng_0001.pdf
​QĐ SÔ 112 Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng FILE_20200514_141227_QĐ SÔ 112 Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng_0001.pdfFILE_20200514_141227_QĐ SÔ 112 Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng_0001.pdf
​Quyết định sô 122 QĐ SVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL​ FILE_20200506_074654_22. Quyết định sô 122 QĐ SVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074654_22. Quyết định sô 122 QĐ SVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
Quyết định số 108 QĐ SVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL​ FILE_20200506_074632_21. Quyết định số 108 QĐ SVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074632_21. Quyết định số 108 QĐ SVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
Quyết định số 106 QĐ SVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở VHHTTDL​ FILE_20200506_074614_20. Quyết định số 106 QĐ SVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở VHHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074614_20. Quyết định số 106 QĐ SVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở VHHTTDL_0001.pdf
​Quyết định số 51 QĐ SVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2020 cua Sở VHTTDL FILE_20200506_074143_6. Quyết định số 51 QĐ SVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2020 cuiar Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074143_6. Quyết định số 51 QĐ SVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2020 cuiar Sở VHTTDL_0001.pdf
​Quyết định sô 38 QĐ SVHTTDL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở VHTTDL FILE_20200506_074124_5. Quyết định sô 38 QĐ SVHTTDL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074124_5. Quyết định sô 38 QĐ SVHTTDL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
​Quyết định sô 20 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL FILE_20200506_074058_4. Quyết định sô 20 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074058_4. Quyết định sô 20 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
Quyết định số 19 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL
FILE_20200506_074038_3. Quyết định số 19 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdfFILE_20200506_074038_3. Quyết định số 19 QĐ SVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Sở VHTTDL_0001.pdf
 Quyết định số 27 QĐ STC của Sở Tài chính FILE_20200506_074020_2. Quyết định số 27 QĐ STC  ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Sở Tài chính_0001.pdfFILE_20200506_074020_2. Quyết định số 27 QĐ STC ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Sở Tài chính_0001.pdf
 Quyết định số 26 QĐ STC   của Sở Tài chính​ FILE_20200506_073945_1. Quyết định số 26 QĐ STC  ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Sở Tài chính_0001.pdfFILE_20200506_073945_1. Quyết định số 26 QĐ STC ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Sở Tài chính_0001.pdf
Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa, thay đổi nội dung pano, băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2019​ Số 165.QĐ.STC.pdfSố 165.QĐ.STC.pdf
​​Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện phát sóng chương trình phóng sự du lịch Đồng Nai hãy khám phá trên kênh truyền hình văn hóa du lịch VOV năm 2019​ Số 213.QĐ.SVHTTDL.pdfSố 213.QĐ.SVHTTDL.pdf
​Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu quay phim phóng sự thực hiện chương trình điểm hẹn du lịch trên đài phát thanh và truyền hình Đồng Nai năm 2019​ số 244.QĐ.SVHTTDL.pdfsố 244.QĐ.SVHTTDL.pdf