• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

TBKL GIAO BAN NGÀY 14/02/2017​
TB-16- TBKL ngay 14-02-2017.PDFTB-16- TBKL ngay 14-02-2017.PDF
​​​TBKL GIAO BAN NGÀY 06/02/2017 ​​TB-11TBKL ngay06-02-17.PDFTBKL 06-02-17.PDF
TBKL GIAO BAN NGÀY 16/01/2017 TB-09 TBKL ngày 16-01-2017.PDFTBKL 16-01-17.PDF
​​​​TBKL GIAO BAN NGÀY 03/01/2017 TB-08 TBKL hop giao ban ngay 03-01-2017.PDFTBKL 03-01-2017.PDF
TB-07-TBKL hop ra soat cong tac thuc hien cac hoat dong mung Dang, mung Xuan​
TB-07-TBKL hop ra soat cong tac thuc hien cac hoat dong mung Dang, mung Xuan.PDFTB-07-TBKL.PDF