• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

QUY HOẠCH NGÀNH VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030

Vanhoa1.jpg 
MỤC LỤC VĂN HÓA.jpg

 
 Xin vui lòng download toàn văn bản quy hoạch:​​
​​QH_Van_Hoa.pdfQH_Van_Hoa.pdf