• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tải về​​ 
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Tải về​​ 
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Tải về​​ 
34/2020/QĐ-UBND 14/08/2020 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
số 24/2020/QĐ-UBND 16/06/2020 về việc ban hành Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tải về​​ 
Quy định số 42-QĐi/TU 08/05/2020 Quy định số 42-QĐi/TU, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý Tải về​​ 
180/2019/NQ-HĐND 29/10/2019 Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CB,CCVC. Tải về​​ 
37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Tải về​​ 
Quyết định số: 190 /QĐ-BTC 29/01/2019 Quyết định số: 190 /QĐ-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính Danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 Tải về​​ Tải về​​ Tải về​​ Tải về​​ Tải về​​ 
4545/QĐ-UBND 21/12/2018 QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​