• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

Tổ chức cán bộ


​NỘI DUNG  FILE ĐÍNH KÈM
​​2023_Quyết định xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thanh tra​ 57-QĐ.signed.pdf57-QĐ.signed.pdf
​​2023_Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức CôngNV-TT 56-QĐ.signed.pdf56-QĐ.signed.pdf
​​2023_Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức lãnh đạo TìnhTTT-TTVHĐA 55-QĐ.signed.pdf55-QĐ.signed.pdf
​​2023_Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức AnNB-KHTC 54-QĐ.signed.pdf54-QĐ.signed.pdf
​​2023_Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức YếnVTH-VHTTDL 53-QĐ.signed.pdf53-QĐ.signed.pdf
​​2023_Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức PhươngTTM-TTra 52-QĐ.signed.pdf52-QĐ.signed.pdf
​2023_Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ThuỷPNS-TTra 51-QĐ.signed.pdf51-QĐ.signed.pdf
​14.QĐ về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo​ 14 - QĐ.signed.pdf14 - QĐ.signed.pdf
​13.QĐ về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối vói viên chức lãnh đạo 13 - QĐ.signed.pdf13 - QĐ.signed.pdf
​12.QĐ về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức  12 -QĐ.signed.pdf12 -QĐ.signed.pdf
​11.QĐ về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thanh tra 11-QĐ.signed.pdf11-QĐ.signed.pdf
10.QĐ ​về việc nâng bậc lương thuờng xuyên đối với công chức 10-QĐ.signed.pdf10-QĐ.signed.pdf
575.​QĐ xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo - Phùng Ngọc Long QD-575.Phung Ngoc Long.pdfQD-575.Phung Ngoc Long.pdf
​363. QĐ thôi giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TC. VHNT​ 363. QĐ thôi giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TC. VHNT.PDF363. QĐ thôi giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TC. VHNT.PDF
​QĐ-540 Nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức lãnh đạo​ QĐ-540.signed.pdfQĐ-540.signed.pdf
​QĐ-539 nâng bậc lương thường xuyên - Nguyễn Văn Thiện​ QĐ-539 nâng bậc lương thường xuyên - Nguyễn Văn Thiện.signed.pdfQĐ-539 nâng bậc lương thường xuyên - Nguyễn Văn Thiện.signed.pdf
​463-QĐ nâng bậc lương thường xuyên​ 463-QĐ nâng bậc lương thường xuyên.pdf463-QĐ nâng bậc lương thường xuyên.pdf
​462-QĐ hưởng phụ cấp TNVK 462-QĐ hưởng phụ cấp TNVK.pdf462-QĐ hưởng phụ cấp TNVK.pdf
​457-QĐ công nhận kết quả tuyển dụng​ 457-QĐ công nhận kết quả tuyển dụng.PDF457-QĐ công nhận kết quả tuyển dụng.PDF
​456-QĐ bổ nhiệm lại kế toán trưởng 456-QĐ bổ nhiệm lại kế toán trưởng.PDF456-QĐ bổ nhiệm lại kế toán trưởng.PDF
​416. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 416-QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf416-QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​394.QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức tập sự​ 394.QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức tập sự.PDF394.QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức tập sự.PDF
​374. QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức​ 374. QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức.PDF374. QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức.PDF
​375-QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức 375-QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức.PDF375-QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức.PDF
​367. Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí​ 367. Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.pdf367. Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.pdf
​327.QĐ cử công chức học lớp bồi dưỡng NV Thanh tra viên chính năm 2022​ 327.QĐ cử công chức học lớp bồi dưỡng NV Thanh tra viên chính năm 2022.PDF327.QĐ cử công chức học lớp bồi dưỡng NV Thanh tra viên chính năm 2022.PDF
​391. QĐ xét hưởng PCTN nghề Thanh tra​ 391. QĐ xét hưởng PCTN nghề Thanh tra.pdf391. QĐ xét hưởng PCTN nghề Thanh tra.pdf
​318-QD. Biệt phái viên chức Huỳnh Thị Nga 318-QD. Biệt phái viên chức.PDF318-QD. Biệt phái viên chức.PDF
​277. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với viên chức lãnh đạo 277. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với viên chức lãnh đạo.pdf277. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với viên chức lãnh đạo.pdf
​1025. Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2022​ 1025. Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2022.pdf1025. Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2022.pdf
​231.QD công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 của Trường TC. VHNT​ 231.QD công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 của Trường TC. VHNT.PDF231.QD công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 của Trường TC. VHNT.PDF
​227. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với VC lãnh đạo 227. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với VC lãnh đạo.pdf227. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với VC lãnh đạo.pdf
​233. QD Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 của Trung âm VHĐA​ 233. QD Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 của Trung âm VHĐA.PDF233. QD Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 của Trung âm VHĐA.PDF
​232. QD Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 Thư viện tỉnh 232. QD Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 Thư viện tỉnh.PDF232. QD Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 Thư viện tỉnh.PDF
​170. QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với VC lãnh đạo năm 2022​ 170. QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với VC lãnh đạo năm 2022.pdf170. QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với VC lãnh đạo năm 2022.pdf
​168. QĐ xét hưởng TNVK đối với công chức năm 2022 168. QĐ xét hưởng TNVK đối với công chức năm 2022.pdf168. QĐ xét hưởng TNVK đối với công chức năm 2022.pdf
​167. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức năm 2022 167. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức năm 2022.pdf167. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức năm 2022.pdf
​166. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức năm 2022 166. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức năm 2022.pdf166. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức năm 2022.pdf
​163. QĐ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo năm 2022​ 163. QĐ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo năm 2022.pdf163. QĐ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo năm 2022.pdf
​132. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với viên chức LĐ​ 132. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với viên chức LĐ.pdf132. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với viên chức LĐ.pdf
​131. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với viên chức LĐ 131. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với viên chức LĐ.pdf131. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với viên chức LĐ.pdf
​130. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với viên chức lãnh đạo 130. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với viên chức lãnh đạo.pdf130. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với viên chức lãnh đạo.pdf
​129. QĐ nâng bậc lương trước hạn đối với công chức​ 129. QĐ nâng bậc lương trước hạn đối với công chức.pdf129. QĐ nâng bậc lương trước hạn đối với công chức.pdf
​128. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với công chức 128. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với công chức.pdf128. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với công chức.pdf
​127. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với công chức 127. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với công chức.pdf127. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với công chức.pdf
​126. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với công chức 126. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với công chức.pdf126. QĐ nâng bậc lương trước hạn do lập TTXS đối với công chức.pdf
​125. QĐ xét hưởng phục cấp TNVK đối với công chức​ 125. QĐ xét hưởng phục cấp TNVK đối với công chức.pdf125. QĐ xét hưởng phục cấp TNVK đối với công chức.pdf
​124. QĐ nâng bạc lương thường xuyên đối với công chức 124. QĐ nâng bạc lương thường xuyên đối với công chức.pdf124. QĐ nâng bạc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​123. QĐ nâng bạc lương thường xuyên đối với công chức 123. QĐ nâng bạc lương thường xuyên đối với công chức.pdf123. QĐ nâng bạc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​02. Thông báo nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo​ 02. Thông báo nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo.pdf02. Thông báo nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo.pdf
​86. QĐ phê duyệt KH và thành lập HĐTD 86. QĐ phê duyệt KH và thành lập HĐTD.PDF86. QĐ phê duyệt KH và thành lập HĐTD.PDF
​102. QD phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD 102. QD phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD.PDF102. QD phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD.PDF
​103. QD.phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD 103. QD.phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD.PDF103. QD.phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD.PDF
​104. QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng CC năm 2021 104. QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng CC năm 2021.PDF104. QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng CC năm 2021.PDF
​105. QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng VCLĐ năm 2021 105. QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng VCLĐ năm 2021.PDF105. QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng VCLĐ năm 2021.PDF
​434.QD bổ nhiệm lại công chức 434.QD bổ nhiệm lại công chức.PDF434.QD bổ nhiệm lại công chức.PDF
​2842. Hợp đồng lao động theo Nghị định 161 2842. Hợp đồng lao động theo Nghị định 161.pdf2842. Hợp đồng lao động theo Nghị định 161.pdf
​2843. Hợp đồng lao động theo Nghị định 161​ 2843. Hợp đồng lao động theo Nghị định 161.pdf2843. Hợp đồng lao động theo Nghị định 161.pdf
​2844. Hợp đồng lao động theo Nghị định 161 2844. Hợp đồng lao động theo Nghị định 161.pdf2844. Hợp đồng lao động theo Nghị định 161.pdf
​254. KH bồi dưỡng viên chức theo tiêu chuẩn CDNN Phương pháp viên, Di sản viên hạng III năm 2022​ 254. KH bồi dưỡng viên chức theo tiêu chuẩn CDNN Phương pháp viên, Di sản viên hạng III năm 2022.pdf254. KH bồi dưỡng viên chức theo tiêu chuẩn CDNN Phương pháp viên, Di sản viên hạng III năm 2022.pdf
​117. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2022 117. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2022.PDF117. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2022.PDF
​67. QĐ nâng lương thường xuyên đối với VC lãnh đạo 67. QĐ nâng lương thường xuyên đối với VC lãnh đạo.pdf67. QĐ nâng lương thường xuyên đối với VC lãnh đạo.pdf
​55. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 55. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf55. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​54. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 54. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf54. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​53. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 53. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf53. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​52. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 52. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf52. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​51. QD Tiếp nhận và bố trí công tác viên chức 51. QD Tiếp nhận và bố trí công tác viên chức.PDF51. QD Tiếp nhận và bố trí công tác viên chức.PDF
​50. QĐ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo 50. QĐ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.pdf50. QĐ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.pdf
​33. QĐ Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo 33. QĐ Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.pdf33. QĐ Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.pdf
​17. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với VC lãnh đạo​ 17. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với VC lãnh đạo.pdf17. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với VC lãnh đạo.pdf
​16. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với VC lãnh đạo 16. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với VC lãnh đạo.pdf16. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với VC lãnh đạo.pdf
​15. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với VC lãnh đạo 15. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với VC lãnh đạo.pdf15. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với VC lãnh đạo.pdf
​09. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với công chức 09. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với công chức.pdf09. QĐ xét hưởng PCTNVK đối với công chức.pdf
​06. QĐ phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 06. QĐ phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022.PDF06. QĐ phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022.PDF
​05.QD phân bổ biên chế công chức Sở Văn hóa, TT&DL năm 2022 05. QĐ phân bổ biên chế công chức Sở Văn hóa, TT và DL năm 2022.PDF05. QĐ phân bổ biên chế công chức Sở Văn hóa, TT và DL năm 2022.PDF
​04. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 04. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf04. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​03. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 03. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf03. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​02. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ 02. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf02. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​QĐ Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 380. QĐ phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ KKTS,TN năm 2021.PDF380. QĐ phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ KKTS,TN năm 2021.PDF
QĐ ​Bổ nhiệm lại công công chức lãnh đạo

434.QD bổ nhiệm lại công chức.PDF434.QD bổ nhiệm lại công chức.PDF
KH ​Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
2546. KH Công khai bản KKTS năm 2021.PDF2546. KH Công khai bản KKTS năm 2021.PDF
​QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ 363. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf363. QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.pdf
​QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với viên chức 362. QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với viên chức.pdf362. QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với viên chức.pdf
​QĐ giảm số người làm việc đối với Trung tâm HLTĐ TDTT 253. QĐ giảm số người làm việc đối với Trung tâm HLTĐ TDTT.PDF253. QĐ giảm số người làm việc đối với Trung tâm HLTĐ TDTT.PDF
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng​ 337. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.PDF337. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.PDF
​ QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD đợt 2 năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai 282. QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD đợt 2 năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.PDF282. QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD đợt 2 năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.PDF
​ QĐ công nhận KQĐG, xếp loại chất lượng PGĐ Bảo tàng Đồng Nai năm 2020 (điều chỉnh) 275. QĐ công nhận KQĐG, xếp loại chất lượng PGĐ Bảo tàng Đồng Nai năm 2020 (điều chỉnh).PDF275. QĐ công nhận KQĐG, xếp loại chất lượng PGĐ Bảo tàng Đồng Nai năm 2020 (điều chỉnh).PDF
​QĐ xét hưởng PCTN VK đối với viên chức lãnh đạo 273. QĐ xét hưởng PCTN VK đối với viên chức lãnh đạo.pdf273. QĐ xét hưởng PCTN VK đối với viên chức lãnh đạo.pdf
​QĐ phân bổ tăng số người làm việc đối với Trường PTNK thể thao 252. QĐ phân bổ tăng số người làm việc đối với Trường PTNK thể thao.PDF252. QĐ phân bổ tăng số người làm việc đối với Trường PTNK thể thao.PDF
​ QĐ phê duyệt kế hoạch và thành lập HĐTD đợt 1 năm 2021 của Trường PTNK Thể thao​ 283. QĐ phê duyệt kế hoạch và thành lập HĐTD đợt 1 năm 2021 của Trường PTNK Thể thao.PDF283. QĐ phê duyệt kế hoạch và thành lập HĐTD đợt 1 năm 2021 của Trường PTNK Thể thao.PDF
QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD đợt 2 năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai​ 282. QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD đợt 2 năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.PDF282. QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD đợt 2 năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.PDF
​QĐ công nhận KQĐG, xếp loại chất lượng PGĐ Bảo tàng Đồng Nai năm 2020 (điều chỉnh) 275. QĐ công nhận KQĐG, xếp loại chất lượng PGĐ Bảo tàng Đồng Nai năm 2020 (điều chỉnh).PDF275. QĐ công nhận KQĐG, xếp loại chất lượng PGĐ Bảo tàng Đồng Nai năm 2020 (điều chỉnh).PDF
​ QĐ chuyển xếp chức danh nghề nghiệp GVGD nghề nghiệp lý thuyết hạng III​ 260. QĐ chuyển xếp chức danh nghề nghiệp GVGD nghề nghiệp lý thuyết hạng III.PDF260. QĐ chuyển xếp chức danh nghề nghiệp GVGD nghề nghiệp lý thuyết hạng III.PDF
​Quyết định nâng lương 271. Quyết định nâng lương.pdf271. Quyết định nâng lương.pdf
​QĐ chuyển xếp chức danh nghề nghiệp GVGDNN lý thuyết hạng III 259. QĐ chuyển xếp chức danh nghề nghiệp GVGDNN lý thuyết hạng III.PDF259. QĐ chuyển xếp chức danh nghề nghiệp GVGDNN lý thuyết hạng III.PDF
​ QĐ nâng bậc lương thường xuyên 254. QĐ nâng bậc lương thường xuyên.pdf254. QĐ nâng bậc lương thường xuyên.pdf
QĐ nâng bậc lương thường xuyên công chức​ 229. QĐ nâng bậc lương thường xuyên công chức.pdf229. QĐ nâng bậc lương thường xuyên công chức.pdf
​ QĐ Nâng bậc lương trước thời hạn viên chức lãnh đạo 218. QĐ Nâng bậc lương trước thời hạn viên chức lãnh đạo.pdf218. QĐ Nâng bậc lương trước thời hạn viên chức lãnh đạo.pdf
​Giải quyết cho công chức thôi việc 212. Giải quyết cho công chức thôi việc.pdf212. Giải quyết cho công chức thôi việc.pdf
QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD VC đợt 1 năm 2021​ 258. QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD VC đợt 1 năm 2021.PDF258. QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD VC đợt 1 năm 2021.PDF
​QĐ Cử công chức học lớp BDNV Thanh tra viên 208. QĐ Cử công chức học lớp BDNV Thanh tra viên.pdf208. QĐ Cử công chức học lớp BDNV Thanh tra viên.pdf
​Quyết định bổ nhiệm viên chức​ 256. Quyết định bổ nhiệm viên chức.pdf256. Quyết định bổ nhiệm viên chức.pdf
​QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí 255. QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.pdf255. QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.pdf
​ QĐ bổ nhiệm lại Nguyễn Thành Nam 251. QĐ bổ nhiệm lại Nguyễn Thành Nam.pdf251. QĐ bổ nhiệm lại Nguyễn Thành Nam.pdf
​QĐ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo 215. QĐ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.pdf215. QĐ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.pdf
QĐ Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo​ 214. QĐ Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.pdf214. QĐ Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.pdf
​QĐ xử lý kỷ luật viên chức lãnh đạo​ 207 QĐ xử lý kỷ luật viên chức lãnh đạo.PDF207 QĐ xử lý kỷ luật viên chức lãnh đạo.PDF
​QĐ Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai​ 263. QĐ Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai.PDF263. QĐ Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai.PDF
​QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường PTNK thể thao 209. QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường PTNK thể thao.PDF209. QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường PTNK thể thao.PDF
​ Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng VC đợt 1 năm 2021 của Bảo tàng Đồng Nai 205. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng VC đợt 1 năm 2021 của Bảo tàng Đồng Nai.PDF205. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng VC đợt 1 năm 2021 của Bảo tàng Đồng Nai.PDF
​QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai 184. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdf184. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdf
​QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai​ 184. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdf184. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdf
​QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức 167. QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức.pdf167. QĐ tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức.pdf
​Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. QD 107.signed.pdfQuyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. QD 107.signed.pdf
​Bổ nhiệm viên chức lãnh đạo​ 172. Bổ nhiệm viên chức lãnh đạo.pdf172. Bổ nhiệm viên chức lãnh đạo.pdf
​Giải quyết cho công chức thôi việc 168. Giải quyết cho công chức thôi việc.pdf168. Giải quyết cho công chức thôi việc.pdf
Cử công chức học lớp BD LĐQL cấp phòng (lớp 4) năm 2021​ 164. Cử công chức học lớp BD LĐQL cấp phòng (lớp 4) năm 2021.pdf164. Cử công chức học lớp BD LĐQL cấp phòng (lớp 4) năm 2021.pdf
​Thông báo nghỉ hưu đối với công chức Thông báo nghỉ hưu đối với công chức.TB 64_signed.pdfThông báo nghỉ hưu đối với công chức.TB 64_signed.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức​ Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức. QĐ 161.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức. QĐ 161.pdf
​danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 5 danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 5.PDFdanh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 5.PDF
​Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm XTDL​ 147. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm XTDL.pdf147. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm XTDL.pdf
​QĐ bổ nhiệm Phó giám đốc Thư viện tỉnh 148. QĐ bổ nhiệm Phó giám đốc Thư viện tỉnh.pdf148. QĐ bổ nhiệm Phó giám đốc Thư viện tỉnh.pdf
​Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020​ 943. Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020gned.pdf943. Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020gned.pdf
​quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức. QĐ 123_signed.pdfquyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức. QĐ 123_signed.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức. QĐ 124_signed.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức. QĐ 124_signed.pdf
​quyêt định hưởng phụ cấp thâm niên nghề quyêt định hưởng phụ cấp thâm niên nghề. QĐ 122_signed.pdfquyêt định hưởng phụ cấp thâm niên nghề. QĐ 122_signed.pdf
​danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 4​ danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 4. signed.pdfdanh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 4. signed.pdf
​Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.QD78.signed.pdfQuyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.QD78.signed.pdf
​Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.QD77.signed.pdfQuyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức.QD77.signed.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo. QĐ 80.signed.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo. QĐ 80.signed.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức. QD79.signed.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức. QD79.signed.pdf
​danh sách nâng lương tháng 3 danh sách nâng lương tháng 3.signed.pdfdanh sách nâng lương tháng 3.signed.pdf
​QĐ công nhận kết quả tuyển dụng đợt 2 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA​ 69. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng đợt 2 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA.pdf69. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng đợt 2 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA.pdf
​QĐ công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo năm 2020 46. QĐ công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo năm 2020.pdf46. QĐ công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo năm 2020.pdf
QĐ công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2020​ 45. QĐ công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2020.pdf45. QĐ công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2020.pdf
QĐ bổ nhiệm lại PGĐ Trung tâm Xúc tiến Du lịch​​ 41. QĐ bổ nhiệm lại PGĐ Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf41. QĐ bổ nhiệm lại PGĐ Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf
​Quyết định xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề​ Quyết định xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề. QĐ 52.pdfQuyết định xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề. QĐ 52.pdf
​Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức. QĐ53.pdfQuyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức. QĐ53.pdf
​nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức lãnh đạo nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức lãnh đạo. QĐ 57.pdfnâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức lãnh đạo. QĐ 57.pdf
​nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức. QĐ 56.pdfnâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức. QĐ 56.pdf
​nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức. QĐ 55.pdfnâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức. QĐ 55.pdf
​nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức. QĐ 54.pdfnâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức. QĐ 54.pdf
​danh sách nâng lương tháng 2 danh sách nâng lương tháng 2.pdfdanh sách nâng lương tháng 2.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo​ Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo. QD42_signed.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo. QD42_signed.pdf
​ QĐ bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm VH-ĐA​ 01. QĐ bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm VH-ĐA signed.pdf01. QĐ bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm VH-ĐA signed.pdf
​QĐ giao chỉ tiêu hợp đồng LĐ theo NĐ 161 Trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 31. QĐ giao chỉ tiêu hợp đồng LĐ theo NĐ 161 Trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.pdf31. QĐ giao chỉ tiêu hợp đồng LĐ theo NĐ 161 Trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.pdf
​169. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC giai đoạn 21.25 169. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC giai đoạn 21.25.pdf169. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC giai đoạn 21.25.pdf
​170. Kế hoạch ĐT,BD công chức viên chức năm 2021 170. Kế hoạch ĐT,BD công chức viên chức năm 2021.pdf170. Kế hoạch ĐT,BD công chức viên chức năm 2021.pdf
​thông báo nghỉ hưu viên chức lãnh đạo thông báo nghỉ hưu viên chức lãnh đạo. tb 47_signed.pdfthông báo nghỉ hưu viên chức lãnh đạo. tb 47_signed.pdf
​Quyết định nâng lương thường xuyên viên chức lãnh đạo​ Quyết định nâng lương thường xuyên viên chức lãnh đạo. QD 08.signed.pdfQuyết định nâng lương thường xuyên viên chức lãnh đạo. QD 08.signed.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo. QD 07_signed.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo. QD 07_signed.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức. QD 05 signed.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức. QD 05 signed.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề. QD 06_signed.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề. QD 06_signed.pdf
danh sách nâng lương tháng 1 danh sách nâng lương tháng 1_signed.pdfdanh sách nâng lương tháng 1_signed.pdf
​Quyết định phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở năm 2021​ 04. Quyết định phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở năm 2021. signed.pdf04. Quyết định phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở năm 2021. signed.pdf
​Quyết định phân bổ biên chế công chức Sở VHTTDL 03. Quyết định phân bổ biên chế công chức Sở VHTTDL.signed.pdf03. Quyết định phân bổ biên chế công chức Sở VHTTDL.signed.pdf
​Giải quyết cho công chức thôi việc​ 506. Giải quyết cho công chức thôi việc.pdf506. Giải quyết cho công chức thôi việc.pdf
​QĐ bố trí công tác đối với công chức 505. QĐ bố trí công tác đối với công chức. signed.pdf505. QĐ bố trí công tác đối với công chức. signed.pdf
​Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức​ Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức. QĐ 461.pdfQuyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức. QĐ 461.pdf
Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo
Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo. QĐ 462.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo. QĐ 462.pdf
danh sách nâng lương tháng 12 danh sách nâng lương tháng 12. signed.pdfdanh sách nâng lương tháng 12. signed.pdf
​Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng II​ 466. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng II.pdf466. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng II.pdf
​Quyết định ban hành Quy chế đáng giá, xếp loại CC và VC lãnh đạo đơn vị trực thuộc 465 Quyết định ban hành Quy chế đáng giá, xếp loại CC và VC lãnh đạo đơn vị trực thuộc.pdf465 Quyết định ban hành Quy chế đáng giá, xếp loại CC và VC lãnh đạo đơn vị trực thuộc.pdf
QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD viên chức đợt 2 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA​ 464. QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD viên chức đợt 2 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA.pdf464. QĐ phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD viên chức đợt 2 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật​ 449. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật.pdf449. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật.pdf
​Rà soát việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác​ 5402 Rà soát việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.pdf5402 Rà soát việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.QĐ 414. Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.QĐ 414.signed.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.QĐ 414.signed.pdf
​Quyết định giảm số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 4196. Quyết định giảm số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.pdf4196. Quyết định giảm số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.pdf
​thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai 422. thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdf422. thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdf
 QĐ công nhận kết quả tuyển dụng VC đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh​ 415. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng VC đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdf415. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng VC đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdf
​QĐ Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TC. VHNT​ 399. QĐ Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TC. VHNT.pdf399. QĐ Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TC. VHNT.pdf
​QĐ Giao Quyền hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 398. QĐ Giao Quyền hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật.pdf398. QĐ Giao Quyền hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật.pdf
Cử viên chức lãnh đạo học lớp Cao cấp LLCT​
QD-396 Cử viên chức lãnh đạo học lớp Cao cấp LLCT.pdfQD-396 Cử viên chức lãnh đạo học lớp Cao cấp LLCT.pdf
​QĐ bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính 371. QĐ bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính.pdf371. QĐ bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính.pdf
​Quyết định nâng lương thường xuyên​ Quyết định nâng lương thường xuyên. QĐ 373.pdfQuyết định nâng lương thường xuyên. QĐ 373.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ 374 Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ 374.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ 374.pdf
​QĐ cử viên chức lãnh đạo học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp phòng (lớp 4) năm 2020 357. QĐ cử viên chức lãnh đạo học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp phòng (lớp 4) năm 2020.pdf357. QĐ cử viên chức lãnh đạo học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp phòng (lớp 4) năm 2020.pdf
​QĐ thành lập Ban giám sát tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA​ 359. QĐ thành lập Ban giám sát tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA.pdf359. QĐ thành lập Ban giám sát tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA.pdf
​QĐ Giao Quyền Hiệu trưởng Trường PTNK thể thao​ QĐ-323 Giao Quyền Hiệu trưởng Trường PTNK thể thao.pdfQĐ-323 Giao Quyền Hiệu trưởng Trường PTNK thể thao.pdf
​QĐ Điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo QĐ-322 Điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo.pdfQĐ-322 Điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo.pdf
​QĐ Điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo QĐ-321 Điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo.pdfQĐ-321 Điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo.pdf
​QĐ Tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo​ QĐ-320 Tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdfQĐ-320 Tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
​QĐ Tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo QĐ-319 Tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdfQĐ-319 Tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo.pdf
​Quyết định nâng lương thường xuyên Quyết định nâng lương thường xuyên. QĐ 318.pdfQuyết định nâng lương thường xuyên. QĐ 318.pdf
​Quyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai​ Q uyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdfQuyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdf
​Quyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA​ 287. Quyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA.pdf Quyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm VH-ĐA.pdf
​QĐ cử công chức học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 2) năm 2020 249  QĐ cử công chức học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 2) năm 2020.pdf249 QĐ cử công chức học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 2) năm 2020.pdf
​Quyết định hủy công nhận kết quả tuyển dụng viên chức​ 279. Quyết định hủy công nhận kết quả tuyển dụng viên chức.pdf279. Quyết định hủy công nhận kết quả tuyển dụng viên chức.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Bảo tàng Đồng Nai​ 244. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Bảo tàng Đồng Nai.pdf244. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Bảo tàng Đồng Nai.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra​ quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra. QĐ 246.pdfquyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra. QĐ 246.pdf
​Quy định số 42 của Tỉnh ủy​ Quy định số 42 của Tỉnh ủy.pdfQuy định số 42 của Tỉnh ủy.pdf
​Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ 232. Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ.pdf232. Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ.pdf
​Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo​ 230. Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo.pdf230. Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo.pdf
Quyết định nâng bậc lương thường xuyên​​ Quyết định nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 197.pdfQuyết định nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 197.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung​ Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ 196.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ 196.pdf
​QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trường TC. VHNT​ 166. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trường TC. VHNT. signed.pdf166. QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trường TC. VHNT. signed.pdf
​QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai 164 QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. signed.pdf164 QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. signed.pdf
​Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung​ Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ158.pdfQuyết định hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ158.pdf
​QĐ cử công chức tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên QĐ cử công chức tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên.pdfQĐ cử công chức tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên.pdf
​danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 5​ danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 5.pdfdanh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 5.pdf
​Phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức HCNN, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020​ QĐ 52. signed Phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức HCNN, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.pdfQĐ 52. signed Phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức HCNN, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.pdf
​Kê khai tài sản thu nhập năm 2019 2984. signed Kê khai tài sản thu nhập năm 2019.pdf2984. signed Kê khai tài sản thu nhập năm 2019.pdf
​QĐ nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 119 QĐ nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 119. signed.pdfQĐ nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 119. signed.pdf
​QĐ nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 118 QĐ nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 118.signed.pdfQĐ nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 118.signed.pdf
​QĐ nâng bậc lương thường xuyên QĐ 117  QĐ nâng bậc lương thường xuyên QĐ 117 .signed.pdfQĐ nâng bậc lương thường xuyên QĐ 117 .signed.pdf
​QĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ 74. QĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ 74.signed.pdfQĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ 74.signed.pdf
​Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 57 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 57.signed.pdfQuyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 57.signed.pdf
​Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 56 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 56.signed.pdfQuyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 56.signed.pdf
​Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 55 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 55.signed.pdfQuyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 55.signed.pdf
​Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 54 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 54. signed.pdfQuyết định nâng bậc lương trước thời hạn. QĐ 54. signed.pdf
​Quyết định nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 43 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 43.pdfQuyết định nâng bậc lương thường xuyên. QĐ 43.pdf
​Quyết định nâng bậc lương thường xuyên. QĐ26 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên. QĐ26.signed.pdfQuyết định nâng bậc lương thường xuyên. QĐ26.signed.pdf
​QĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung QĐ-22 QĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung QĐ-22.signed.pdfQĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung QĐ-22.signed.pdf
QĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung QĐ 21​ QĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung QĐ 21.signed.pdfQĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung QĐ 21.signed.pdf
​Quyết định nâng lương thường xuyên. QĐ 480 Quyết định nâng lương thường xuyên. QĐ 480.pdfQuyết định nâng lương thường xuyên. QĐ 480.pdf
Văn bản hướng dẫn tạm thời danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi​​ 558.signed Văn bản hướng dẫn tạm thời danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi.pdf558.signed Văn bản hướng dẫn tạm thời danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi.pdf
​Quyết định phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Bảo tàng Đồng Nai 121._signed Quyết định phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Bảo tàng Đồng Nai.pdf121._signed Quyết định phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Bảo tàng Đồng Nai.pdf
​hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra QĐ 120. hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra.pdfQĐ 120. hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra.pdf
​danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 4 danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 4.PDFdanh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 4.PDF
​Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2020​ 602.signed Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.pdf602.signed Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.pdf
​Quyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh 97. signed Quyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh.pdf97. signed Quyết định phê duyệt Kế hoạch và thành lập HĐTD viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh.pdf
​Công nhận kết quả đánh giá và phân loại viên chức lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở năm 2019​ QĐ-50.signed Công nhận kết quả đánh giá và phân loại viên chức lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở năm 2019.pdfQĐ-50.signed Công nhận kết quả đánh giá và phân loại viên chức lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở năm 2019.pdf
​Công nhận kết quả đánh giá và phân loại công chức các phòng chuyên môn Sở năm 2019 QĐ-49.signed Công nhận kết quả đánh giá và phân loại công chức các phòng chuyên môn Sở năm 2019.pdfQĐ-49.signed Công nhận kết quả đánh giá và phân loại công chức các phòng chuyên môn Sở năm 2019.pdf
​ Phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trường TC. VHNT QD-87.signed Phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trường TC. VHNT.pdfQD-87.signed Phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trường TC. VHNT.pdf
Chấm dứt hợp đồng đối với viên chức​ QD-85.signed Chấm dứt hợp đồng đối với viên chức.pdfQD-85.signed Chấm dứt hợp đồng đối với viên chức.pdf
​Hợp đồng lao động lái xe 421 HD.signed Hợp đồng lao động lái xe.pdf421 HD.signed Hợp đồng lao động lái xe.pdf
​Hợp đồng lao động lái xe 420 HD.signed Hợp đồng lao động lái xe.pdf420 HD.signed Hợp đồng lao động lái xe.pdf
​Hợp đồng nhân viên vệ sinh 419 HD.signed  Hợp đồng nhân viên vệ sinh.pdf419 HD.signed Hợp đồng nhân viên vệ sinh.pdf
​Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung​ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ-70.signed.pdfhưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. QĐ-70.signed.pdf
​Hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra​ QĐ48. hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra .signed.pdfQĐ48. hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra .signed.pdf
​Danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 3​ danh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 3.pdfdanh sách đủ điều kiện nâng lương tháng 3.pdf
​QĐ nâng lương thường xuyên 1.van thi hai yen.pdf1.van thi hai yen.pdf
​Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương đối với người LĐ làm việc theo HĐLĐ tại Nghị định 161​ Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương đối với người LĐ làm việc theo HĐLĐ tại Nghị định 161.pdfQuyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương đối với người LĐ làm việc theo HĐLĐ tại Nghị định 161.pdf
​Ban hành quy chế trả lương, nâng bậc lương và tiền thưởng đối với người LĐ làm việc theo HĐLĐ tại Nghị định 161 Ban hành quy chế trả lương, nâng bậc lương và tiền thưởng đối với người LĐ làm việc theo HĐLĐ tại Nghị định 161.pdfBan hành quy chế trả lương, nâng bậc lương và tiền thưởng đối với người LĐ làm việc theo HĐLĐ tại Nghị định 161.pdf
Báo cáo ket qua nang luong truoc thoi han​ bc ket qua nang luong truoc thoi han.signed.pdfbc ket qua nang luong truoc thoi han.signed.pdf
​Quyet dinh thanh lap hoi dong xet nang luong truoc thoi han​ Quyet dinh thanh lap hoi dong xet nang luong truoc thoi han-10.signed.pdfQuyet dinh thanh lap hoi dong xet nang luong truoc thoi han-10.signed.pdf
​Quy dinh nang luong truoc han Quy dinh nang luong truoc han. 43.signed.pdfQuy dinh nang luong truoc han. 43.signed.pdf
​Huong dan nang luong truoc han Huong dan nang luong truoc han.44.signed.pdfHuong dan nang luong truoc han.44.signed.pdf
​Phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Nhà hát NT Đồng Nai​ QĐ-40.signed phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Nhà hát NT Đồng Nai.pdfQĐ-40.signed phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Nhà hát NT Đồng Nai.pdf
​Quyết định phân bổ biên chế các phòng chuyên môn khối VP sở​ QĐ-32.signed Quyết định phân bổ biên chế các phòng chuyên môn khối VP sở.pdfQĐ-32.signed Quyết định phân bổ biên chế các phòng chuyên môn khối VP sở.pdf
​Danh sách công chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên tháng 2 năm 2020​ danh sách công chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên tháng 2 năm 2020.PDFdanh sách công chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên tháng 2 năm 2020.PDF
​Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Trung tâm Xúc tiến Du lịch​ QĐ-29.signed Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdfQĐ-29.signed Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf
​QĐ hưởng phụ cấp thâm niên nghề​ QĐ hưởng phụ cấp thâm niên nghề.QĐ-27.signed.pdfQĐ hưởng phụ cấp thâm niên nghề.QĐ-27.signed.pdf
​QĐ nâng lương thường xuyên viên chức lãnh đạo QĐ nâng lương thường xuyên viên chức lãnh đạo. QĐ-25.signed.pdfQĐ nâng lương thường xuyên viên chức lãnh đạo. QĐ-25.signed.pdf
​QĐ nâng lương thường xuyên viên chức lãnh đạo QĐ nâng lương thường xuyên viên chức lãnh đạo. QĐ-24.signed.pdfQĐ nâng lương thường xuyên viên chức lãnh đạo. QĐ-24.signed.pdf
​QĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung công chức QĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung công chức. QĐ-23.signed.pdfQĐ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung công chức. QĐ-23.signed.pdf
​Phân công phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch​ QĐ-583.signed  Phân công phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdfQĐ-583.signed Phân công phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf
​ Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo​

​​QĐ-18.signed Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo.pdfQĐ-18.signed Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo.pdf
​Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020 3192.signed Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020.pdf3192.signed Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020.pdf
​Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 2020 82.signed Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 2020.pdf82.signed Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 2020.pdf
​cử công chức học lớp BD kỹ năng giao tiếp hành chính năm 2019 QĐ 483 .signed cử công chức học lớp BD kỹ năng giao tiếp hành chính năm 2019.pdfQĐ 483 .signed cử công chức học lớp BD kỹ năng giao tiếp hành chính năm 2019.pdf
​ tiếp nhận và bố trí công tác QĐ 498 tiếp nhận và bố trí công tác.signed.pdfQĐ 498 tiếp nhận và bố trí công tác.signed.pdf
​cử CC học lớp BDKN soạn thảo và ban hành văn bản QLNN năm 2019 QĐ-496.signed cử CC học lớp BDKN soạn thảo và ban hành văn bản QLNN năm 2019.pdfQĐ-496.signed cử CC học lớp BDKN soạn thảo và ban hành văn bản QLNN năm 2019.pdf
​ Cử CC học lớp BD kỹ năng đánh giá thực thi công vụ năm 2019 QĐ-496.signed cử CC học lớp BDKN soạn thảo và ban hành văn bản QLNN năm 2019.pdfQĐ-496.signed cử CC học lớp BDKN soạn thảo và ban hành văn bản QLNN năm 2019.pdf
​cử công chức học lớp BD kỹ năng giao tiếp hành chính năm 2019 QĐ 483 .signed cử công chức học lớp BD kỹ năng giao tiếp hành chính năm 2019.pdfQĐ 483 .signed cử công chức học lớp BD kỹ năng giao tiếp hành chính năm 2019.pdf
Phân công PGĐ phụ trách Bảo tàng Đồng Nai QĐ-529.signe Phân công PGĐ phụ trách Bảo tàng Đồng Nai.pdfQĐ-529.signe Phân công PGĐ phụ trách Bảo tàng Đồng Nai.pdf
​Quyet dinh nghi viec huong che do huu tri quyet dinh nghi viec huong che do huu tri. QĐ 419.pdfquyet dinh nghi viec huong che do huu tri. QĐ 419.pdf
​Danh sach cong chuc du dieu kien nang bac luong thuong xuyen, huong phu cap tham nien vuot khung​ danh sach cong chuc du dieu kien nang bac luong thuong xuyen, huong phu cap tham nien vuot khung thang 1.2020.pdfdanh sach cong chuc du dieu kien nang bac luong thuong xuyen, huong phu cap tham nien vuot khung thang 1.2020.pdf
​Phân công kiêm nhiệm công tác thủ quỹ cơ quan​ 473 - QĐ.signed Phân công kiêm nhiệm công tác thủ quỹ cơ quan.pdf473 - QĐ.signed Phân công kiêm nhiệm công tác thủ quỹ cơ quan.pdf
​ Bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức chuyên ngành văn thư QĐ-450.signed bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức chuyên ngành văn thư.pdfQĐ-450.signed bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức chuyên ngành văn thư.pdf
​Cử công chức học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2019 (lớp 2) QĐ 437 Cử công chức học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2019 (lớp 2).pdfQĐ 437 Cử công chức học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2019 (lớp 2).pdf
​Danh sach cong chuc du dieu kien nang bac luong. thang 12.2019​ Danh sach cong chuc du dieu kien nang bac luong. thang 12.2019.pdfDanh sach cong chuc du dieu kien nang bac luong. thang 12.2019.pdf
​QĐ huong phu cap tham nien vuot khung​ QĐ huong phu cap tham nien vuot khung. 488.signed.pdfQĐ huong phu cap tham nien vuot khung. 488.signed.pdf
​QĐ huong phu cap tham nien vuot khung.446​ QĐ huong phu cap tham nien vuot khung.446.pdfQĐ huong phu cap tham nien vuot khung.446.pdf
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh​ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdfQuyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdf
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdfQuyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.pdf
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Thư viện tỉnh Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Thư viện tỉnh.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Thư viện tỉnh.pdf
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Nhà hát Nghệ thuật​ Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Nhà hát Nghệ thuật.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Nhà hát Nghệ thuật.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh​ Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.pdf
 nâng bậc lương thường xuyên QĐ nang bac luong thuong xuyen.pdfQĐ nang bac luong thuong xuyen 417.pdf
QĐ hưởng phụ cấp thâm niện vượt khung QĐ huong phu cap tham nien vuot khung.pdfQĐ huong phu cap tham nien vuot khung 418.pdf
Quyet dinh nghi viec huong che do huu tri​ quyet dinh nghi viec huong che do huu tri.signed.pdfquyet dinh nghi viec huong che do huu tri.signed.pdf
Quyết định bổ nhiệm lại công chức QĐ-393.signed Quyết định bổ nhiệm lại công chức.pdfQĐ-393.signed Quyết định bổ nhiệm lại c​ông chức.pdf
Phân công hướng dẫn công chức tập sự QĐ-392.signed Phân công hướng dẫn công chức tập sự.pdfQĐ-392.signed Phân công hướng dẫn công chức tập sự.pdf
Tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức tâp sự QĐ-391.signed Tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức tâp sự.pdfQĐ-391.signed Tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức tâp sự.pdf
QD Cử công chức học lớp đào tạo trình độ tiếng Anh trung cấp QD-345.signed Cử công chức học lớp đào tạo trình độ tiếng Anh trung cấp.pdfQD Cử công chức học lớp đào tạo trình độ tiếng Anh trung cấp.pdf
​Quyet dinh nang bac luong thuong xuyen​ 339 quyet dinh nang bac luong thuong xuyen. QĐ 339.signed.pdfquyet dinh nang bac luong thuong xuyen. QĐ 339.signed.pdf
Quyet dinh nang bac luong thuong xuyen 338
quyet dinh nang bac luong thuong xuyen. QĐ 338. signed.pdfquyet dinh nang bac luong thuong xuyen. QĐ 338. signed.pdf
​Quyết định giải quyết cho công chức thôi việc Quyết định giải quyết cho công chức thôi việc.signed.pdfQuyết định giải quyết cho công chức thôi việc.signed.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường PTNK Thể thao​ Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường PTNK Thể thao.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường PTNK Thể thao.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.pdfQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.pdf
​Quyết định Bổ nhiệm kế toán trưởng Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai Quyết định Bổ nhiệm kế toán trưởng Nhà hát Nhệ thuật Đồng Nai.pdfQuyết định Bổ nhiệm kế toán trưởng Nhà hát Nhệ thuật Đồng Nai.pdf
​QĐ Bổ nhiệm kế toán trưởng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh QĐ Bổ nhiệm kế toán trưởng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.signed.pdfQĐ Bổ nhiệm kế toán trưởng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.signed.pdf
​Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Bảo tàng Đồng Nai QĐ-311.signed.pdfQĐ-311.signed.pdf
​Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Trường Phỗ thông Năng khiếu Thể thao QĐ-310.signed.pdfQĐ-310.signed.pdfq​
​Quyết định phụ cấp thâm niên nghề phu cap tham nien nghe QD 285.signed.pdfphu cap tham nien nghe QD 285.signed.pdf
​Thông báo nghỉ hưu nghi huu TB-75.signed.pdfnghi huu TB-75.signed.pdf
​Quyết định nâng lương nang luong. QĐ-260.signed.pdfnang luong. QĐ-260.signed.pdf
​Thông báo nghỉ hưu đối với công chức TB-63. Thông báo nghỉ hưu.pdfTB-63. Thông báo nghỉ hưu.pdf
​Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo QĐ-238.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-238.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo QĐ-237.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-237.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo QĐ-236.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-236.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

QĐ-235.signed (1) Bổ nhiệm, vàxếp lương.pdfQĐ-235.signed (1) Bổ nhiệm, vàxếp lương.pdf
​Quyết định cử công chức học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019 QĐ-cử Hương học LĐCP.signed.pdfQĐ-cử Hương học LĐCP.signed.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức QĐ-220.signed.pdfQĐ-220.signed.pdf
​Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Thư viện tỉnh QĐ-180.signed Điều động và bổ nhiệm GĐ Thư viện.pdfQĐ-180.signed Điều động và bổ nhiệm GĐ Thư viện.pdf
​Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Bảo tàng Đồng Nai QĐ-189.signed.pdfQĐ-189.signed.pdf
​Quyết định cử công chức học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2919 QĐ-163.signed.pdfQĐ-163.signed.pdf
Công khai số liệu bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 1) của Sở VHTTDL​
QĐ-322.PDFQĐ-322.PDF
 ​