• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả nổi bật cải cách hành chính ngành VHTTDL

Tính đến 30/10/2021, Sở đã tiếp nhận 676 hồ sơ, trong đó có 670 hồ sơ trực tuyến, đạt 99,11%; giải quyết đúng và trước hạn 659 hồ sơ đạt 97,48%. Số hồ sơ còn lại đang trong thời gian xử lý theo quy trình

17-11-2021(1).jpg

Qua khảo sát có 99% ý kiến hài lòng với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở. 100% văn bản đến, văn bản đi được xác thực chứng thư số trước khi chuyển xử lý và phát hành. 106/127 thủ tục của ngành được thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 và áp dụng quản lý bằng hệ thống TCVN ISO 9001:2015.

Từ đầu năm đấn nay, Sở VHTTDL đã đưa tin tuyên truyền 172 tin,  (chuyên mục cải cách hành chính 25 tin) trên trang thông tin điện tử của Sở, thực hiện tập san chuyên đề về cải cách hành chính nội dung “Văn hoá-Thể thao-Du lịch-Phát triển chính quyền điện tử hướng đến chuyển đổi số”. Việc gửi nhận văn bản được thực hiện 100% trên hệ thống điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống một cửa E-gov.

Hiện nay, có rất nhiều thủ tục hành chính đã được tích hợp lên Cổng DVCQG. Các cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng nhập tài khoản trực tuyến để thực hiện các thủ tục hành chính. Bộ thủ tục hành chính của ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với tổng cộng 124 thủ tục cấp tỉnh (văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình), 20 thủ tục cấp huyện (văn hoá, gia đình) và 7 thủ tục cấp xã (văn hoá, thể thao, gia đình) căn cứ tại 3 quyết định (QĐ 490/QĐ-UBND ngày 20/02/2020, QĐ 477/QĐ-UBND ngày 05/02/2021, QĐ 766/QĐ-UBND ngày 09/3/2021) được cập nhật và thông tin chi tiết trên Cổng DVC Quốc gia.

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở cũng đã triển khai các thủ tục hành chính hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai theo hình thức nộp trực tuyến. Phối hợp Tổng đài 1022, hỗ trợ xử lý các phản ánh, kiến nghị và giải đáp thắc mắc, đăng ký dịch vụ bưu chính công ích của người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành./

 Trọng Thể