• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

GIA ĐÌNH

Những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh

Sự ra đời của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính Phủ là bước cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương 9 khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nội dung Nghị định có nhiều điểm mới so với Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

kiem tra phong trao 2019.jpg
Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào tỉnh làm việc với BCĐ huyện Định Quán

* Những thuận lợi

- Nghị định quy định thời gian đăng ký và bình xét các danh hiệu; Các tiêu chí bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Ấp, khu phố văn hoá” rất cụ thể chi tiết, sát với tình hình thực tế xã hội hiện nay. Bên cạnh đó còn quy định các trường hợp không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Ấp, khu phố văn hoá”.

- Nghị định đã quy định chi tiết hồ sơ, quy trình họp bình xét tặng các danh hiệu cụ thể: tỷ lệ hộ dân tham gia, thành phần họp, mẫu biên bản họp….. điều này đã giúp cho cán bộ ở cơ sở triển khai thực hiện đúng theo quy định.

- Nghị định đã hướng dẫn các biểu mẫu đăng ký, bình xét và chấm điểm cụ thể cho hộ gia đình, cho ấp, khu phố. Đồng thời có cả biểu mẫu cho cấp xã và cấp huyện trong việc công nhận và tặng Giấy khen cho các hộ gia đình, các ấp khu phố tiêu biểu đủ điều kiện khen thưởng. Đồng thời quy định thời gian để UBND cấp xã và UBND cấp huyện công nhận và khen thưởng các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Ấp, khu phố văn hoá”.

- Đặc biệt BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các biểu mẫu cho việc đăng ký, bình xét chấm điểm các danh hiệu cụ thể: Việc đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa có thể gom thành 01 bản chung cho cả tổ dân phố (không thực hiện riêng lẻ cho từng hộ gia đình). Đối với biểu mẫu số 03 và 04 gộp chung thành 01 mẫu “Bảng tự đánh giá và chấm điểm thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa”; gộp biểu mẫu số 05 và 06  chung thành 01 mẫu “Bảng tự đánh giá chấm điểm thực hiện tiêu chí bình xét ấp, khu phố văn hoá”.

* Những khó khăn 

- Đối với việc bình xét ấp, khu phố văn hóa: Việc hướng dẫn thực hiện chấm điểm tại biểu mẫu chấm điểm xét “Ấp, khu phố văn hóa” còn một số điểm chưa được rõ về nội hàm câu chữ đó là: Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội”, “Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật” chưa có hướng dẫn bao nhiêu người thì được gọi là đông người? “Có điểm, tụ điểm ma tuý, mại dâm”chưa có khái niệm quy định thế nào là điểm, tụ điểm. Do đó khi tiến hành bình xét, kiểm tra thẩm định danh hiệu tại cơ sở gặp nhiều khó khăn trong việc xác định các tiêu chí nêu trên.

- Đối với việc biểu dương, khen thưởng các Gia đình văn hóa tiêu biểu và ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu, Nghị định quy định: Các hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục thì được đưa vào diện bình xét đề nghị tặng giấy khen của UBND cấp xã;  đối với danh hiệu “Ấp, khu phố văn hoá” đạt 05 năm liên tục thì được đưa vào diện bình xét đề nghị tặng giấy khen của UBND cấp huyện, nhưng lại không nói rõ tính từ thời điểm nào. Do đó một số địa phương chỉ xét khen thưởng mốc thời gian tính từ năm 2019 trở đi./. 

Anh Thơ