• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quốc hội chính thức thông qua Luật Thư viện

Mới đây, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành nhấn nút thông qua Luật Thư viện với 442/446 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 91,51%) . Đây là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc nâng cao dân trí, phát triển thư viện, văn hóa đọc ở Việt Nam để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân Việt Nam đã được quy định trong Hiến pháp 2013.
 thong qua luat thu vien.jpg

​Luật Thư viện gồm 6 chương, 52 điều, quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện

Liên thông thư viện là một trong những điểm mới của Luật nhằm bảo đảm hoạt động thư viện theo hướng hiện đại, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện; nhất là liên thông giữa các thư viện được Nhà nước đầu tư với các thư viện khác, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước. Luật đã quy định trách nhiệm Nhà nước đầu tư cho hoạt động liên thông; việc thực hiện liên thông là nguyên tắc hoạt động chung của cả thư viện công lập và ngoài công lập; quy định về xây dựng tài nguyên thông tin, phát triển thư viện số làm cơ sở cho việc liên thông; quy định về cơ chế liên thông, trong đó nhấn mạnh tài nguyên thông tin được xây dựng từ ngân sách nhà nước phải được liên thông, chia sẻ giữa các thư viện; quy định thư viện được Nhà nước ưu tiên đầu tư làm nòng cốt trong hoạt động liên thông.

Luật Thư viện cũng đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các thư viện ngoài công lập, cho phép cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài thành lập thư viện. Những quy định về thư viện ngoài công lập sẽ tạo cơ hội thúc đẩy các thư viện ngoài công lập phát triển, góp phần đa dạng hóa các loại hình thư viện, tạo điều kiện cho người dân ở Việt Nam tiếp cận với thông tin và tri thức, thực hiện việc học suốt đời một các thuận lợi và hiệu quả hơn.

Được biết, Luật Thư viện có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020./.

                                                                                                                                                                                  Như Quỳnh (t/h)