• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai Quyết định số 190/QĐ-BTC ngày 29/01/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 27/6/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1633/SVHTTDL-KHTC triển khai Quyết định số 190/QĐ-BTC ngày 29/01/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014-2018.
 

​         Theo đó Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014-2018 bao gồm:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, tổng số văn bản 1375 văn bản;  Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 tổng số văn bản 964 văn bản; Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 tổng số văn bản 242 văn bản; Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 tổng số văn bản 68 văn bản, gồm Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết do Quốc Hội ban hành, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và các Bộ, Ngành Trung ương, Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính, thuộc các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Ngân sách Nhà nước, Hành chính Sự nghiệp, Đầu tư, Quản lý Công sản, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Chứng khoán, Tài chính Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Quản lý giá, Kế toán Kiểm toán, Quản lý nợ, Hợp tác Quốc tế và các lĩnh vực Tài chính khác.

Thông tin chi tiết về nội dung các văn bản đề nghị xem chi tiết tại mục văn bản quy phạm pháp luật Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bình An