• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CÔNG KHAI - MINH BẠCH

​Vb quy định của Đảng và nhà Nước về việc đi nước ngoài 310695_1 Quy định của Đảng và Nhà nước về việc đi nước ngoài.pdf310695_1 Quy định của Đảng và Nhà nước về việc đi nước ngoài.pdf
​Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo QĐ-238.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-238.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo QĐ-237.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-237.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo QĐ-236.signed Bổ nhiệm.pdfQĐ-236.signed Bổ nhiệm.pdf
​Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

QĐ-235.signed (1) Bổ nhiệm, vàxếp lương.pdfQĐ-235.signed (1) Bổ nhiệm, vàxếp lương.pdf
​Quyết định cử công chức học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019 QĐ-cử Hương học LĐCP.signed.pdfQĐ-cử Hương học LĐCP.signed.pdf
​Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức QĐ-220.signed.pdfQĐ-220.signed.pdf
​Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Thư viện tỉnh QĐ-180.signed Điều động và bổ nhiệm GĐ Thư viện.pdfQĐ-180.signed Điều động và bổ nhiệm GĐ Thư viện.pdf
​Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Bảo tàng Đồng Nai QĐ-189.signed.pdfQĐ-189.signed.pdf
​Quyết định cử công chức học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2919 QĐ-163.signed.pdfQĐ-163.signed.pdf