• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024.

     ​Với mục đích tạo mọi thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp được thụ hưởng các tiện ích khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có thể thực hiện dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện truy cập khác nhau. Tăng tính minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số.

1.jpg

       Kế hoạch số 167/KH-UBND đề ra các mục tiêu để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ đổi mới việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính như:

      - Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện trên môi trường điện tử.

      - Rà soát, tổ chức thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng lộ trình tại Kế hoạch số 14452/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và đúng quy trình số hóa hồ sơ theo quy định của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023, gắn với triển khai dịch vụ công trực tuyến.

      - Thường xuyên rà soát, cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần.

      - Triển khai đồng bộ việc thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh qua các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp.

       - Tiếp tục thực hiện thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua tin nhắn SMS để thông báo cho người dân biết tiến độ giải quyết hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả, chính xác; khai thác hiệu quả Cổng Hành chính công tỉnh trên Zalo để cung cấp tiện ích tra cứu thủ tục hành chính và tình trạng hồ sơ, khảo sát ý kiến người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

2.jpeg
      - Tiếp tục thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bảo hiểm xã hội, đất đai, hộ tịch... với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương.

      - Tiếp tục kiện toàn hoạt động Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh và hệ thống công nghệ hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính và quản lý, giám sát công tác giải quyết phản ánh kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp.

        - Khuyến khích các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng các mô hình, sáng kiến triển khai, áp dụng vào thực tiễn nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

      Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với phương châm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy người dân là chủ thể, là mục tiêu, là động lực để đổi mới, cải cách nhằm phục vụ người dân tốt hơn./.​
Trọng Thể