• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Ban hành Kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2028

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2028. Theo đó, Kế hoạch thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi 12 di tích quốc gia và18 di tích cấp tỉnh. Ngoài những di tích đưa vào lộ trình tu bổ theo giai đoạn nêu trên, nếu phát sinh những nguyên nhân khách quan khác gây hủy hoại di tích như: Thiên tai, hỏa hoạn…thì các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích có thể linh hoạt đưa vào tu sửa cấp thiết theo quy định.

16-5-2024 (4).jpg

Đoàn khảo sát Địa điểm Căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa

Kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý di tích. Hỗ trợ kinh phí đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các hạng mục chính của di tích bị hư hại nặng nhằm chống xuống cấp các công trình xây dựng, công trình kiến trúc nghệ thuật, tín ngưỡng dân gian (chính điện, tiền điện,…) và di tích lịch sử cách mạng. Chú trọng các di tích lịch sử - văn hóa thuận lợi cho phát triển du lịch có gắn với tín ngưỡng tâm linh của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tổng nhu cầu vốn đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích giai đoạn 2024 - 2028 là 331,5 tỷ đồng.

Đoàn khảo sat Địa điểm Căn cứ tỉnh ủy Biên HòaViệc ban hành Kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2028 nhằm bảo tồn các di tích đang bị xuống cấp cần được trùng tu, tôn tạo, phát huy có hiệu quả giá trị tiềm năng của di tích, đáp ứng nhu cầu học tập, tham quan ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân và du khách./.

Trần Nhung