• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 53/KH-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2024.
     ​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 843/KH-SVHTTDL về chuyển đổi số năm 2024; với mục tiêu chung là hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ cho việc khai thác, sử dụng các ứng dụng số và nền tảng số. Hình thành nền tảng số dựa trên các ứng dụng chính quyền điện tử của ngành và của các ngành trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung vào thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng về:

     - Dữ liệu số: Sở sẽ triển khai phát triển dữ liệu của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024, đảm bảo phù hợp với chiến lược dữ liệu của tỉnh tại Quyết định số 3221/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 901/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của UBND tỉnh.

CDS.jpg
Chuyển đổi số trong ngành Du lịch

     - Chính quyền số: Phấn đấu đạt 50% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80% tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 50% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 70% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, thực hiện trên 50% hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của Sở. 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của Sở để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia. Trên 60% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản. 

      - Kinh tế số: Phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ngành VHTTDL quản lý, sử dụng hợp đồng điện tử đạt 70% và nộp thuế điện tử đạt 99,8%. Tổ chức triển khai kế hoạch hành động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các đơn vị trực thuộc Sở. khuyến khích trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ngành VHTTDL quản lý được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số, trên 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.


cds-1200x800-1676251169747-16762511702771999726584-16762775290441830417520.jpg
Cẩm nang chuyển đổi số ngành du lịch

       - Xã hội số: Tuyên truyền khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành thực hiện trên 86% tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 50%. Tỷ lệ dân số trưởng thành trở lên có chữ ký số cá nhân trên 40%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác trên 80%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 65%. Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 80%.

      - An toàn thông tin: Phấn đấu thực hiện hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Sở VHTTDLđáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Trang, cổng thông tin điện tử của Sở VHTTDL được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng.

      Với những chỉ tiêu cụ thể, trong năm 2024, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của tỉnh theo Kế hoạch số 106/KHPH-TCTTW-BCDĐA06ĐN ngày 06/7/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh Đồng Nai./.

Trọng Thể