• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 31/8/2015 của Tỉnh ủy

Sáng 26/4, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 31/8/2015 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì hội nghị.

26-4-2024 (1).jpg
Tiết mục hòa tấu của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn tại Hội nghị


Tại hội nghị, đại điện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trình bày các tham luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Ân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tham luận “Phát huy sức mạnh văn hóa và con người Đồng Nai trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh”.

Theo báo báo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Kế hoạch số 257-KH/TU, ngày 31/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 10 năm qua kể từ khi triển khai thực hiện nhận thức của hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã có những chuyển biến tích cực, đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò của văn hóa con người Việt Nam; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển, các loại hình, lĩnh vực, sản phẩm văn hóa ngày càng phát triển đa dạng. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, các điểm vui chơi giải trí, không gian công cộng và tiện ích đô thị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu tinh thần của Nhân dân. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì thường xuyên, tỷ lệ ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa trên 96%. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, quản lý, tổ chức lễ hội và quản lý các hoạt động báo chí xuất bản, các loại hình thông tin trên internet được tăng cường. Vai trò của văn hóa ngày càng thể hiện rõ và có tác động to lớn trong đời sống kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng. Nội dung, tinh thần, sức sống của Nghị quyết đã tạo được sự lan tỏa, thấm sâu trong các lĩnh vực, địa bàn, từng cộng đồng, từng tầng lớp dân cư. Ngày càng xuất hiện nhiều những mô hình hay, điển hình tiên tiến có sức thuyết phục cao, góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo xã hội và đã trở thành sức mạnh nội sinh và nền tảng tinh thần to lớn của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Nai để vượt qua những khó khăn, thách thức...

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, sự phát triển văn hóa, con người chưa đồng bộ, chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế; chưa phát huy đúng mức lợi thế nguồn lực văn hóa, con người trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa vào việc phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa còn hạn chế. Chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật còn hạn chế, chưa có nhiều tác phẩm, công trình ngang tầm với thời đại…

26-4-2024 (4).JPG
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các sở, ban ngành quan tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ hoạt động và đời sống, vào từng người, từng gia đình, nhất là thế hệ trẻ. Tập trung xây dựng văn hóa con người Đồng Nai phát triển toàn diện. Đặc biệt, xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa lành mạnh. Chú trọng phát triển giáo dục đào tạo toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Song song đó, chú trọng xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa ở cơ sở. Chú trọng phát triển văn học, nghệ thuật, khuyến khích sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, có tác dụng sâu sắc xây dựng văn hóa con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững.

26-4-2024 (2).JPG
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW nhận bằng khen của UBND tỉnh tại Hội nghị​

Văn hóa chính là hồn cốt của một dân tộc, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững đất nước. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành liên quan tập trung, dồn sức lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định tại Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa/xây dựng xã hội lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 22 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW./.

​Hoàng Anh