• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ban hành mới và bãi bỏ các thủ tục hành chính của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngay từ đầu năm , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động ban hành các kế hoạch về công tác CCHC của ngành trong năm 2024.
​     Các Kế hoạch về công tác CCHC được ban hành như: Kế hoạch số 222/KH-SVHTTDL ngày 22/01/2024 về công tác Cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 248/KH-SVHTTL ngày 23/01/2024 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Kế hoạch số 223/KH-SVHTTDL ngày 22/01/2024 về Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính và công vụ năm 2024.

     Ngoài ra, để kịp thời chỉ đạo về công tác CCHC, lãnh đạo Sở cũng đã triển khai các văn bản như: Công văn số 11/SVHTTDL-DL ngày 02/01/2024 về việc đề nghị các Công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành bổ sung tiền ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, công văn số 459/SVHTTDL-VP ngày 23/02/2024 về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC, công văn số 610/SVHTTDL-VP ngày 08/3/2024 về đăng ký sáng kiến, cách làm mới trong công tác cải cách hành chính năm 2024...

chinh sach ch luong gq.jpg
   

     Đặc biệt là việc ban hành các văn bản quy định về các thủ tục hành chính được ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể gồm:

     - Ban hành mới: cấp tỉnh 08 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Gia đình, Thi đua khen thưởng và Hợp tác quốc tế; cấp xã 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Gia đình (các Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/01/2024, số 687/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh).

      - Bãi bỏ: cấp tỉnh 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 12 thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình (tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh, Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/01/2024); cấp huyện 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, lĩnh vực Gia đình (tại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh); cấp xã 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Gia đình (tại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh).

      Việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC thường xuyên được lãnh đạo Sở VHTTDL chỉ đạo; nhất là thực hiện tốt quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo công tác tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng thời gian, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp./.​ 

 Phương Oanh