• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023

Ngày 23/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI về Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững.
26-02-2024 (10).jpg

​Quang cảnh buổi làm việc

Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU gồm có 7 nội dung, 5 giải pháp thực hiện. Đối với các nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch, có 15 nội dung được triển khai trong giai đoạn 2024-2025.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VHTTDL khẩn trương nghiên cứu dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết, xây dựng kế hoạch phải có điểm nhấn, phải có lộ trình, công việc cụ thể và kinh phí thực hiện; Tập trung hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch để tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ, UBND các huyện, thành phố đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững”./.

Bình An​