• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

GIA ĐÌNH

Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 15/02/2024 về triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Nghị định số 76/2023/NĐ-CP)

21-02-2024 (9).JPG
Thu hình Gameshow "Gia đình yêu thương" năm 2023

Theo đó, kế hoạch gồm các nội dung nhiệm vụ chủ yếu: Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP; Kiện toàn mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống bạo lực gia đình; Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu và cập nhật các nội dung tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

Trong đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, tham mưu sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn. Ưu tiên nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn, phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho báo cáo viên, tư vấn viên thuộc phạm vi quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương./.

Như Quỳnh