• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

GIA ĐÌNH

Triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 236/KH-SVHTTDL ngày 23/01 về triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024. Theo đó, tập trung vào các nhiệm vụ gồm:

23-01-2024 (5).JPG

Tổ chức triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục triển khai các văn bản, kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình:  Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…

Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong lĩnh vực gia đình nhân các ngày lễ kỷ niệm: Ngày quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Quốc tế Gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (01/6 đến 30/6); Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12). Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó tập trung tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), chủ đề: “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. Với các thông điệp: Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội;

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp thông qua tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và Kiện toàn đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân và các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở;

Tiếp tục quan tâm phối hợp can thiệp, xử lý vi phạm, kiểm tra, giám sát, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình. Vận hành lại phần mềm thu thập số liệu về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (trên phần mềm trực tuyến: giadinhdongnai.gov.vn).

 Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện một số hoạt động khác liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình như: công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong gia đình; vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới; chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; quy chế phối hợp liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; phát huy các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình; các nội dung của Đề án 938.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố căn cứ tham mưu UBND huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch và bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; vận động các tổ chức xã hội trên địa bàn hỗ trợ kinh phí và phối hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các sự kiện truyền thông, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ kỷ niệm và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, năm về Sở VHTTDL tổng hợp./.

Như Quỳnh​​​