• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Ngay từ đầu năm 2023, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

       Với sự nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Sở, công tác cải cách hành chính đã đạt được những chuyển biến tích cực về nhiều mặt và toàn diện trên các lĩnh vực của đơn vị, cụ thể về xây dựng thể chế; chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ; chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử ngày càng phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác tại đơn vị.

       Việc đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị; Theo đó tại Báo cáo số 446/BC-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 29 tháng 12 năm 2023 về kết quả khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một trong 8 đơn vị của tỉnh đạt tỷ lệ hài lòng về quá trình giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (duy trì tỷ lệ so với năm 2022). Tỷ lệ hài lòng về thái độ phục vụ của công chức tại đơn vị đạt 100 % (duy trì tỷ lệ so với năm 2022). Về xử lý phản ánh kiến nghị trong năm 2023, Sở giải quyết 139 phản ánh, đã xử lý cấp 1; nội dung phản ánh đã được xử lý, phần lớn là thao tác nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân chưa đúng nên chỉ được lưu hồ sơ mà không nộp được hồ sơ.

CCHC 23.jpg

       Về công tác cải cách thể chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL: (1) Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; (2) Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

       Về tình hình triển khai, quán triệt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương; kết quả xử lý các trường hợp vi phạm Sở VHTTDL đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ công vụ của đơn vị như: chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công và đơn vị không có vụ việc vi phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

        Về cơ bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành các kế hoạch đầu năm và thực hiện triển khai các quy định về công tác cải cách hành chính trong năm 2023 (chiếm tỷ lệ khoảng 95% mức độ thực hiện công việc trong công tác cải cách hành chính năm 2023xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu nội bộ, sáng kiến về thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng số đơn vị trực thuộc tự đảm bảo chi thường xuyên so với năm trước).

       Với sự nỗ lực và chỉ đạo, điều hành, tổ chức quyết liệt của Lãnh đạo đơn vị, cùng sự cố gắng của cán bộ, công chức trong toàn ngành, công tác cải cách hành chính trong năm 2023 đạt hiệu quả tốt trong cả 6 mặt và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc trong kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban ngành năm 2023 tại Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024.

        Trong năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung vào rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến thủ tục hành chính; tham mưu tích cực và đạt hiệu quả hơn trong các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ các rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách. Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, không để xảy ra vi phạm. Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, tối ưu hóa các kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ đã được số hóa dữ liệu một phần trong năm 2023 nhằm tạo thuận lợi và tiết kiệm tối đa chi phí cho các tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác tại đơn vị./.

    Phươ​ng Oanh