• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Hội thảo khoa học “Thực hiện Đề cương văn hoá Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Đồng Nai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”

Sáng ngày 24/10, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Đề cương văn hoá Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Đồng Nai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Hội thảo có sự tham dự của hơn 150 đại biểu gồm lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (khu vực phía Nam), lãnh đạo các sở, ban, ngành, các trường cao đẳng, đại học và nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hoá, lịch sử trong và ngoài tỉnh.

25-10-2023 (2).jpg

Quang cảnh Hội thảo

Chủ trì Hội Hội thảo có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và PGS-TS Huỳnh Văn Tới, Uỷ viên Hội đồng Trường Đại học Văn hoá TP.HCM đồng chủ trì hội thảo.

Tại Hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh Hội thảo diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của bản Đề cương về Văn hoá Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, chấn hưng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đặc biệt, kế thừa, phát huy và lan toả những giá trị to lớn, bền vững của bản Đề cương, đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kết luận của Hội nghị văn hoá toàn quốc.

Hội thảo gồm 26 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý trên nhiều lĩnh vực, các sở, ban, ngành và các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Hội thảo đã nghe các các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử …trình bày các vấn đề về các vấn đề như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, con người Đồng Nai trong phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; giải pháp phát triển văn hóa, xây dựng con người Đồng Nai; con đường xây dựng hệ giá trị văn hóa-con người Đồng Nai trong giai đoạn hiện đại dưới ánh sáng của “Đề cương văn hóa Việt Nam”; phát huy nguồn lực văn hóa ở Đồng Nai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; hào khí Đồng Nai, đa dạng, văn hiến, tiên phong; giải pháp nâng cao nhận thức và phát huy văn hóa ứng xử trên không gian mạng và môi trường internet thời công nghệ 4.0 tỉnh Đồng Nai; tuổi trẻ Đồng Nai với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số …

Tại Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất, đánh giá thành tựu và hạn chế trên lĩnh vực văn hóa; làm rõ những vấn đề đang đặt ra, Những quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đồng Nai với trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý văn hóa của các cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị trong giai đoạn mới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai trong thời kỳ mới; nhất là giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân; ban hành các cơ chế, chính sách kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương; về tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; về đầu tư, huy động các nguồn lực; về xã hội hóa và các giải pháp cần thiết, hiệu quả liên quan khác.

25-10-2023 (1).jpg
Đại biểu dự và trao đổi ý kiến tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hổi thảo, Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, Hội thảo khoa học hôm nay là một dịp quan trọng để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng ta, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn sau Hội thảo này, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” sẽ được ban hành và đi vào cuộc sống, có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Đồng Nai trong thời kỳ mới. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, với bề dày lịch sử 325 năm hình thành và phát triển, và đội ngũ cán bộ lãnh đạo văn hóa tâm huyết, tài năng, có trách nhiệm cao với Đảng, với Tổ quốc, với Đồng Nai vì sự phát triển chung của tỉnh, nhất định tỉnh Đồng Nai sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển bền vững mang tầm cỡ khu vực và trong nước góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

 Lê Na