• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Mức ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai thực hiện các thủ tục hành chính theo Quyết định số 496/QĐ-UBND tỉnh ngày 24/3/2023 về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
       Thủ tục hành chính ban hành mới có 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Điện ảnh, sửa đổi/bổ sung 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Văn hóa và bãi bỏ 09 thủ tục hành chính (04 thủ tục cấp tỉnh và 05 thủ tục cấp huyện). Quy trình điện tử thực hiện, cụ thể: ban hành mới 01 quy trình cấp tỉnh, sửa đổi/bổ sung 48 quy trình cấp tỉnh, 05 quy trình cấp huyện và 04 quy trình cấp xã, bãi bỏ 09 quy trình tương đương với thủ tục hành chính đã bãi bỏ.

       Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể dục thể thao là 33 thủ tục và được cấu hình hoàn toàn trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến và đảm bảo đúng quy trình điện tử, thao tác chuyển tiếp giữa các bộ phận có liên quan giải quyết thủ tục luôn tuân thủ theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

1.jpg
     Mức thu phí theo Nghị quyết số 99/2017-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân (về lĩnh vực thể dục thể thao) được điều chỉnh theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 quy định mức thu phí, lệ phí đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 09/10/2023. Cụ thể:

     1. Mức thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao:

     - Cấp lần đầu: 2.000.000 x 50% = 1.000.000 đồng/1 môn thể thao

     - Sửa đổi, cấp lại: 500.000 x 50% = 250.000 đồng/1 môn thể thao

    2. Mức thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp:

     - Cấp lần đầu: 3.000.000 x 50% = 1.500.000 đồng/1 môn thể thao

     - Sửa đổi, cấp lại: 500.000 x 50% = 250.000 đồng/1 môn thể thao

hình ảnh ưu đãi phí.jpg

      Mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính theo hướng ưu đãi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, các hoạt động của người dân, doanh nghiệp cũng sẽ chuyển biến tích cực hơn trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

     Việc đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, hỗ trợ ưu đãi mức thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính tạo sự thuận tiện, tăng cường chất lượng, cung cấp dịch vụ tốt hơn, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn./. 
 
Phương Oanh