• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Danh mục dữ liệu mở

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 9/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Danh mục dữ liệu mở của Sở vào ngày tháng 10 năm 2023.

​       Danh mục dữ liệu mở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 17 dữ liệu về văn hóa, du lịch và được điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
xu huong.jpg
      Việc xây dựng hệ thống dữ liệu mở của ngành là để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các đơn vị có trách nhiệm thực hiện dữ liệu mở theo danh mục của ngành như sau:

      - Trung tâm Xúc tiến Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với Phòng quản lý Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu mở của ngành về lĩnh vực du lịch, để kết nối, chia sẻ dữ liệu và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

      - Bảo tàng tỉnh chủ trì triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu mở của ngành về lĩnh vực Bảo tàng, để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác các hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở của tỉnh.

      - Phòng quản lý Văn hóa và Gia đình xây dựng hệ thống dữ liệu mở của ngành về lịch các chương trình sự kiện cộng đồng và lễ hội; Dữ liệu công trình văn hóa về nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; Dữ liệu về chứng nhận đăng ký quyền tác giả…

      - Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao xây dựng hệ thống dữ liệu về thành tích thi đấu thể thao; Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch xây dựng hệ thống dữ liệu về lĩnh vực du lịch.

pldl1.jpg
pldl 22.jpg
      Các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm bảo đảm việc cung cấp, kết nối dừ liệu thường xuyên, thông suốt, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định pháp luật; khuyến khích cung cấp các dữ liệu với định dạng máy có thể đọc được, chia sẻ dưới dạng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (API). Đồng thời, chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, tính cập nhật, chất lượng và định dạng dữ liệu thuận lợi cho người dùng đối với các dữ liệu do đơn vị quản lý, cung cấp./.

                                                                                                                                                                  Trọng Thể​​