• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tăng cường cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành, góp phần cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số DTI (Chỉ số đánh giá chuyển đổi số) của tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số tại Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. ​

      Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số chuyển đổi số của năm 2023 và các năm tiếp theo.

      Về Nhận thức số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành của ngành, đơn vị trực thuộc, đối với việc xác định DTI cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số: Xây dựng và duy trì chuyên trang về chuyển đổi số; Hệ thống tuyên tuyền cổ động từ tỉnh đến cơ sở có chuyên mục riêng về chuyển đổi số và cập nhật thông tin đầy đủ và thường xuyên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày chuyển đổi số, các mô hình chuyển đổi số đi tiên phong, có hiệu quả cao của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và phổ biến Tháng 10 - Tháng Tiêu dùng số.

phat trien ha tang 2.jpg

       Về Thể chế số, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các văn bản, cơ chế, chính sách cần xây dựng để phát triển Chính phủ số, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin theo chỉ đạo của tỉnh. Ban hành kịp thời các kế hoạch hành động hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chuyển đổi số; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hàng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

       Về Hạ tầng số, thực hiện hoàn thành dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023. Nâng cấp hạ tầng mạng tại khối Văn phòng Sở, lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến nhằm khai thác, sử dụng các nền tảng ứng dụng số trên địa bàn tỉnh.

       Về Nhân lực số, Sở sẽ bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng của Sở và các đơn vị trực thuộc đáp ứng nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số. Tận dụng nền tảng số vào việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

       Về An toàn thông tin mạng, sẽ thực hiện xây dựng và đề xuất phê duyệt hồ sơ cấp độ cho hệ thống thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo hệ thống thông tin được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ (3); triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho hệ thống thông tin. Thực hiện cài đặt hệ thống phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin (SOC) với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng cho máy chủ của Sở.

dam bao an toan thong tin 2.jpg

       Về Hoạt động chính quyền số, sẽ duy trì Cổng thông tin điện tử tỉnh đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định. Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Sở. Nâng cao tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; tỷ lệ tài khoản của người dân doanh nghiệp có sử dụng DVCTT; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT đạt chỉ tiêu tại Bộ chỉ số. Duy trì Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Sở đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định và thực hiện chuyển đổi sang IPv6.

       Về Kinh tế số, sở khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số trong hoat động kinh doanh. Thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý, sử dụng hợp đồng điện tử đạt tối thiểu 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng tên miền “,vn” và tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn.

       Về Xã hội số, tuyên truyền bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho công chức, viên chức, người lao động của ngành và gia đình. Khai thác hiệu quả nền tảng trực tuyến để nâng cao hiệu quả, số lượng người được tuyên truyền bồi dưỡng.

       Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành. Duy trì các nhóm tiêu chí đã đạt điểm số cao; phân công rõ việc, rõ trách nhiệm của từng phòng, đơn vị và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đề ra, nhằm đảm bảo cải thiện, nâng cao các nhóm tiêu chí đạt điểm thấp./.​
Trọng Thể