• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

GIA ĐÌNH

Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/6/2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về việc định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh.

​           Theo đó, Quyết định đã sửa đổi bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND, cụ thể:    

Tại Khoản 5 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung: “5. Các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Quy định này không mời, không dự tiệc cưới trong giờ làm việc; không sử dụng phương tiện của cơ quan, đơn vị để tổ chức đám cưới và đi dự đám cưới”.

 Khoản 9, điều 10 sửa đổi, bổ sung nội dung: “9. Việc quàn, chôn cất, hỏa táng, bốc mộ và di chuyển thi hài, hài cốt phải thực hiện theo quy định tại Điều lệ vệ sinh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)”.

Lễ cúng mừng lúa mới của Đồng bào dân tộc Châu Ro.JPG
Lễ cúng mừng lúa mới của Đồng bào dân tộc Châu Ro
 

Khoản 2, Điều 12 được sửa đổi, bổ sung: “2. Khi đưa tang phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn cộng đồng, hạn chế tối đa việc rắc rải vàng mã, tiền âm phủ trên đường; không rắc tiền giấy hoặc tiền xu trên đường; vận động gia đình có người từ trần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, các hành vi mê tín dị đoan trong tang lễ, thực hiện những quy định trong hương ước, quy ước của địa phương”.

Khoản 1, Khoản 4, Điều 13 sửa đổi, bổ sung nội dung: “1. Hạn chế mang (phúng, viếng) vòng hoa; 4. Các tuần tiết trong việc tang như lễ cúng 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ hết nên tổ chức trong nội bộ gia đình, họ tộc, bạn thân”.

Lễ cưới văn minh tiết kiệm.jpg
​Lễ cưới văn minh tiết kiệm
 

Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Một số quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức; chiến sĩ lực lượng vũ trang và Hội Cựu chiến binh

Đối với cán bộ, công chức, viên chức từ trần thực hiện theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Đối với quân nhân, công nhân, viên chức, quốc phòng từ trần, hy sinh thực hiện theo Thông tư số 86/2016/TT-BQP ngàu 20/6/2016 của Bộ Trưởng Quốc Phòng quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ quốc quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ hoặc do ốm đau, tai nạn; Cán bộ công an đã nghỉ hưu từ trần; Thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an; Trưởng, Phó trưởng Công an xã, phường, thị trấn và Công an viên đang công tác hy sinh, từ trần thực hiện theo Thông tư số 15/2013/TT-BCA ngày 15/3/2013 của Bộ Công an quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân”.

            Quyết định này cũng đã bãi bỏ Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7 và Chương IV Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND.

Lễ hội dựng cây nêu, cúng nhang của đồng bào dân tộc Châu Ro, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.JPG
​Lễ hội dựng cây nêu, cúng nhang của đồng bào dân tộc Châu Ro, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
 

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019./.

Nguyễn Xuân