• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018

Sáng 21/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2018. Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố và đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước.
 

Tại điểm cầu Đồng Nai, có Ông Trần Văn Tư - Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy; Bà Nguyễn Hòa Hiệp - PCT UBND tỉnh - PTB Thường trực BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; Ông Lê Kim Bằng - TUV - GĐ Sở VHTT&DL - PTB BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh tham dự Hội nghị.

IMG_5342.jpg

Qua 18 năm triển khai thực hiện, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương cùng các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước khác, trở thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng, xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo dựng diện mạo văn hóa mới trong xây dựng và phát triển đất nước, gắn chặt các nội dung phong trào với thực hiện Nghị quyết 33/NQ-TW “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Kết quả đạt được trên toàn quốc đã có 19.064.069/22.236.778 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 69.024/106.382 được công nhận làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; 84.785/114.792 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn;  trên 1.200.000 gương người tốt việc tốt... Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích  xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời.

IMG_5317.jpg

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến xây dựng đời sống văn hóa bên cạnh củng cố đời sống vật chất; coi đây là chủ trương lớn, là nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Sau 18 năm thực hiện, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thực sự là sợi dây gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác.

Phân tích những khuyết điểm, Thủ tướng cho rằng, do nhận thức chưa đầy đủ vai trò, ý nghĩa của phong trào nên nhiều nơi còn mang tính hình thức, mỏng về số lượng, nhẹ về chất lượng; kết quả chưa bền vững, đồng đều giữa các vùng miền; sự phối hợp giữa các cấp ban ngành thiếu chặt chẽ, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu các ban ngành, địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch để thực hiện sâu rộng, toàn diện phong trào; tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình người tốt, việc tốt. Việc bình xét phải được thực hiện thực chất, công bằng để danh hiệu văn hóa duy trì bền vững. Cần dành nhiều nguồn lực hơn nữa để xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc - sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển bền vững./.

 

Thu Hiền