• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

VĂN HÓA

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo đúng Chương trình hành động quốc gia mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với UNESCO (đối với các di sản được đưa vào các danh sách của UNESCO) và các biện pháp bảo vệ được ghi trong hồ sơ khoa học (đối với các di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia); định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
 5-9-2023 (2).jpg

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phươn; nâng cao nhận thức cho nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; có biện pháp nhắc nhở và chấn chỉnh đối với các nghệ nhân, người thực hành, đặc biệt là nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, đối với việc tham gia vào các hoạt động làm biến dạng, thực hành sai lệch di sản; có giải pháp trong việc nâng cao vai trò của nghệ nhân trong việc truyền dạy di sản và nêu gương trong thực hành đúng để giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc thực hành, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi trái pháp luật khác, những hành vi làm sai lệch giá trị của di sản văn hoá phi vật thể./.

Trần Nhung