• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TỔNG THỂ VÀ TOÀN DIỆN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CÁCH SỐNG, CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT DỰA TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ SỐ *

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xếp loại hoàn thành xuất sắc chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt 93.15 điểm tăng hơn so với năm 2020 (91.4 điểm) và năm 2019 (90.71 điểm) tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

27-7-2022(10).JPG

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, được Ban Lãnh đạo Sở triển khai hàng tuần thông qua các cuộc họp giao ban và đánh giá hàng tháng, quí và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng về giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả đạt được: 106/127 thủ tục của ngành được thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 và áp dụng quản lý bằng Hệ thống TCVN ISO 9001:2015; Số lượng chữ ký số được cấp cho cán bộ, công chức: 09 (trong đó có 05 chứng thư số của Ban cơ yếu Chính phủ và 04 Chứng thư số Công ty Cổ phần TS 24). Đến nay, 100% văn bản đi của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được áp dụng chữ ký số (trừ các văn bản có nội dung “MẬT”).

Với mục tiêu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2022 , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra phương hướng, giải pháp cải cách hành chính:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là nhận thức về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp không ngừng được nâng cao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính để giải quyết hiệu quả mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong phối hợp xử lý các nhiệm vụ chung; khắc phục tình trạng không rõ, đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành công việc của các đơn vị, địa phương với việc sử dụng phần mềm, gửi, nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông; kết nối với các phần mềm quản lý văn bản với phần mềm quản lý lưu trữ để lưu trữ văn bản, dữ liệu điện tử theo quy định.

Tăng cường ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử, nhất là đối với lãnh đạo cấp Sở, để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp./.

Phương Oanh