• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật

Ngày 30/12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật gồm hai Chương, 09 Điều

Anh minh hoa - co vat.jpg

Theo đó, quy định áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật sự dụng ngân sách nhà nước, trong đó quy định rõ quy trình các bước giám định tài liệu di vật, cổ vật. Dịch vụ sự nghiệp công phải đạt được 04 tiêu chí, tiêu chuẩn sau:  Đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nhiệm vụ của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có liên quan: Giám định tài liệu, di vật, cổ vật; Quy mô tổ chức các dịch vụ sự nghiệp dịch vụ công được thống nhất thực hiện và đạt hiệu quả theo yêu cầu, với phạm vi: Toàn quốc; Chất lượng của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với quy mô, yêu cầu chủ đề nhằm đánh giá, kết luận về chuyên môn những vấn đề liên quan đến giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, niên đại, chất liệu của tài liệu, di vật, cổ vật. Bảo vệ, phát huy giá trị và các hoạt động khác có liên quan đến tài liệu, di vật, cổ vật.

Bên cạnh đó, nguyên tắc tổ chức các dịch vụ sự nghiệp công phải: Đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao; các nội dung định mức không vượt quá tiêu chuẩn, chế độ quy định hiện hành của Nhà nước; tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tính chất của nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                                  Trần Nhung