• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 15/11/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quyết định số 4036/QĐ-BVHTTDL về Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số gồm 02 Chương, 11 Điều

dong nai cong chieng 2019.jpg

Theo đó, Quy định áp dụng cho các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số có sử dụng ngân sách nhà nước. Dịch vụ sự nghiệp công phải đảm bảo được 4  tiêu chí, tiêu chuẩn sau đây: Đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ đề của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc dân ca, dân vũ, dân nhạc và bảo tồn, phục dựng Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; Quy mô tổ chức các dịch vụ sự nghiệp công được thống nhất thực hiện và đạt hiệu quả, phù hợp tiêu chí, tiêu chuẩn của quy định; chất lượng của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với quy mô, yêu cầu, chủ đề.

Bên cạnh đó là những quy định cụ thể về tổ chức lớp tập huấn, lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức mô hình mẫu Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa, nghệ thuật dân gian cho đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số./.                                                                                                                                                                                                        Bình An (t/h)