• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật, tổ chức các dịch vụ sự nghiệp công

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định số 2992/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2019 về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ chính trị sử dụng ngân sách nhà nước (gọi tắt là dịch vụ sự nghiệp công)

20175191752015341119VANBANMOI.jpg
Theo đó, Chương I các quy định chung có các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng, hướng dẫn áp dụng; Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; Nguyên tắc tổ chức dịch vụ sự nghiệp công; Tiêu chí, tiêu chuẩn của dịch vụ sự nghiệp công. Chương II. Những quy định cụ thể: Mục 1, nội dung quy trình tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Mục 2, định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Đối tượng áp dụng quy định gồm: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ chính trị sử dụng ngân sách nhà nước. Quy định được ban hành sử dụng vào việc xây dựng dự toán các hoạt động trên ./

Chi tiết tải file tại đây

2992.QD.BVHTTDL Dinhmuc KTKT nganh VHCS.pdf2992.QD.BVHTTDL Dinhmuc KTKT nganh VHCS.pdf.

                                                                                                                                                                Như Quỳnh