• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

GIA ĐÌNH

Kết quả hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 6 tháng đầu năm 2019

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, trong 6 tháng đầu năm 2019, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Các Ban Chỉ đạo Phong trào từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tham mưu thực hiện Phong trào với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Riêng cấp tỉnh, sau khi thực hiện hơp nhất, nội dung Phong trào được triển khai phong phú hơn trên nhiều lĩnh vực hoạt động của 13 chương trình (do các sở, ban, ngành phụ trách chủ nhiệm) gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, đưa Phong trào lan tỏa sâu vào các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho nhân dân.

Các huyện, thành phố xác định việc triển khai thực hiện Phong trào là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, luôn tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Mỗi địa phương có một cách làm hay, hiệu quả, phù hợp nhằm từng bước đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào. Các hội thi, liên hoan ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa,... được duy trì tại một số địa phương; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được triển khai... đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham gia các hoạt động văn hóa nâng cao đời sống tinh thần.Thành phố Biên Hòa tổ chức giao lưu các gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6.jpg

Bên cạnh đó, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Hiện nay tỉnh Đồng Nai đã được Trung ương công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, để có được kết quả này phải kể đến sự đóng góp của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Thông qua Phong trào, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, cuộc vận động Ngày vì người nghèo”, các phong trào nhân đạo từ thiện Đền ơn đáp nghĩa”, Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được nhân rộng...

Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh đã triển khai, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã thực hiện tiêu chuẩn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. Theo đó, thông qua các lớp tâp huấn, các văn bản tài liệu, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ Phong trào đã kịp thời năm bắt và triển khai thực hiện quy trình đăng ký, công nhận các danh hiệu văn hóa tại cơ sở theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Có thể nói, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp thực hiện đồng bộ giữa chính quyền, các tổ chức chính trính trị - xã hội, các đoàn thể, đặc biệt là được sự đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua triển khai thực hiện, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 962/962 ấp, khu phố đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, đạt 100%; có 643.946/643.946 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 100%; có 1612/ 1612 cơ quan, đơn vị đăng ký “Đạt chuẩn văn hóa”, đạt 100%, 1.230/1.356 doanh nghiệp đăng ký “Đạt chuẩn văn hóa”, đạt 90,71%.

 

                                                                                   Nguyễn Xuân