• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Từ năm 2019 việc xét tặng danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện theo quy định số Nghị định 122/NĐ/CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ

Ngày 29/01/2019 Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số số 14/HD-BCĐ về việc hướng dẫn triển khai tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng xét tặng danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 122/NĐ/CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ.
 

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh đã đề nghị, từ năm 2019, Ban Chỉ đạo Phong trào các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc đăng ký và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “ấp, khu phố văn hóa” theo các nội dung, tiêu chuẩn quy định của Chính phủ tại Nghị định 122 (thay thế quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL).

          Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2018. Với những quy định chặt chẽ, Nghị định nhằm đưa việc bình xét, khen tặng và tôn vinh các danh hiệu văn hóa đạt hiệu quả và chất lượng thực chất, khắc phục "bệnh hình thức", thiếu chiều sâu. Sự ra đời của Nghị định là bước cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nhìn chung, các tiêu chuẩn về danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, Khu phố văn hóa” theo Nghị định số 122/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm mới so với các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL. Tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” nêu trong Nghị định có 3 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí (Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL có 3 nhóm với 11 tiêu chí); tiêu chuẩn danh hiệu “Ấp, Khu phố văn hóa” bao gồm 5 tiêu chuẩn với 27 tiêu chí cụ thể (Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL có 5 tiêu chuẩn, 22 tiêu chí). Nội dung các tiêu chuẩn này đã bao quát hầu hết các lĩnh vực, đạt độ tiệm cận hoặc cao hơn mức chuẩn so với một số nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nội dung các tiêu chí phản ánh được đặc trưng văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, có giá trị định hướng để giữ gìn và phát triển những giá trị tốt đẹp, phẩm chất đạo đức cao quý của truyền thống gia đình; bao hàm trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

 Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định cụ thể 07 trường hợp không được xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 3 trường hợp không xét tặng danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa” (Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL không quy định). Đây là điểm mới, cụ thể, giúp cho việc bình xét được thuận lợi, đồng thời hạn chế tối đa tính hình thức trong quá trình bình xét danh hiệu, nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, Khu phố văn hóa”. Đặc biệt, Nghị định còn quy định thang điểm, cách chấm điểm đối với các danh hiệu này đảm bảo tính thực tế, phù hợp mức sống, trình độ dân trí ở nông thôn và thành thị, tránh chạy theo thành tích, hình thức, qua đó đánh giá thực chất về hiệu quả, chất lượng của danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, Khu phố văn hóa”./.

 nt 2.JPG
IMG_2617.JPG


                                                                   Nguyễn Xuân​