• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Đồng Nai Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kế hoạch số 11679/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

CANH SINH HOAT CUA DONG BAO MA.jpg
Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung của Quyết định trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, xác định nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và tại cơ sở về triển khai nội dung thực hiện hương ước, quy ước.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung và điểm mới của Quyết định bằng các hình thức khác nhau; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất; xây dựng văn bản, tài liệu triển khai hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước; tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; phân bổ tổ chức, nhân sự làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

le hoi ky yen.jpg 
Vừa qua, Sở Tư pháp tiến hành bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8570/UBND-NC ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg việc mục địch xây dựng hương ước, quy ước nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư ./.​

                                                                                                                                                              Như Quỳnh