• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở VHTTDL đã triển khai đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong xử lý công vụ. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, Sở VHTTDL tự xếp loại hoàn thành tốt, đạt 91 điểm.
 

Ngay từ đầu năm 2018, Sở đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, phòng VH-TT các huyện, thị, thành phố tổ chức tuyên truyền và triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018, đặc biệt là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Các hoạt động được thực hiện với mục tiêu “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tăng cường đưa văn hóa về cơ sở; giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử - văn hóa, truyền thống cách mạng của dân tộc. Bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018, hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Theo dõi, đôn đốc thực hiện kịp thời, đúng tiến độ nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Cụ thể, Sở đã chủ trì, xây dựng 03 chương trình, đề án trong Chương trình công tác 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, ý kiến của Sở Tư pháp về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh tạm dừng, không trình 02 đề án và lùi thời gian trình 01 đề án đến kỳ họp HĐND cuối năm để đảm bảo chất lượng.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, Sở VHTTDL được UBND tỉnh giao 95 nhiệm vụ. Đến nay, đã hoàn thành đúng thời hạn 79 nhiệm vụ, còn 16 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành.JPG
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành năm 2018

+ Công tác Cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công

Công tác CCHC được tích cực triển khai, bám sát nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ cũng như các Kế hoạch liên quan đến công tác CCHC năm 2018 của UBND tỉnh. Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch CCHC ngành VHTTDL năm 2018, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018, Kế hoạch kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018… Thường xuyên tuyên truyền, tổ chức Hội nghị triển khai văn bản QPPL thuộc ngành VHTTDL, cử nhân sự tham gia các khóa tập huấn CCHC. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Tiến hành rà soát, cập nhật danh mục 112 thủ tục hành chính hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành (94 TTHC cấp tỉnh, 15 TTHC cấp huyện và 03 TTHC cấp xã).

Đối với nhiệm vụ hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, đơn vị đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 41 thủ tục và đăng ký thực hiện dịch vụ mức độ 4 đối với 02 thủ tục (cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; cấp giấy tiếp nhận thông báo thực hiện sản phẩm quảng cáo), hiện đang chờ Sở TTTT cấu hình trên phần mềm. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ động xử lý hơn 10 hồ sơ ở mức độ 4 (xử lý bình thường ở mức độ 3 và trả kết quả qua bưu điện).

Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tiếp nhận mới 543 hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa, chuyển từ tháng 12 năm 2017 qua 15 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Trả trước và đúng hạn 528 hồ sơ, còn 15 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của ngành VHTTDL được chú trọng. Công tác kiểm tra được tăng cường nhằm chấn chỉnh, góp phần làm cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch ổn định, trật tự hơn. Quản lý tốt các lễ hội trên địa bàn, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để tuyên truyền mê tín, dị đoan. Không để lưu hành các băng đĩa hình có nội dung độc hại, phản động, các loại sách bói toán, tử vi, tranh ảnh xấu; kịp thời đề xuất xử lý đối với những vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (game bắn cá), phát hiện 06 cơ sở hoạt động với 25 máy được dán nhãn kiểm soát của Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; 16 cơ sở hoạt động với 40 máy không dán nhãn kiểm soát. Đã tạm giữ 40 đầu CPU bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Kiểm tra 142 điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa phát hiện 96 cơ sở vi phạm. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 402.880.000 đồng và nộp kho bạc nhà nước số tiền 397.530.000 đồng. Trong các trường hợp vi phạm, có 03 nhà nghỉ và 01 vũ trường, chủ cơ sở thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để khách sử dụng ma túy tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở thực hiện giám sát 68 buổi biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Biên Hòa. Thẩm định 08 cơ sở kinh doanh Karaoke, 01 cơ sở kinh doanh TDTT và 01 hồ bơi.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành không để xảy ra trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

+ Công tác triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)

Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy, Ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định đây là những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2018.

Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã nhanh chóng chỉ đạo thành lập các Tổ biên tập xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt đã tổ chức hội nghị triển khai các Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện NQ18, NQ19. Đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 1553/KH-SVHTTDL ngày 21/6/2018 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 1668 /KH-SVHTTDL ngày 03/7/2018  về triển khai thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Các Đề án của đơn vị thể hiện quyết tâm trong đổi mới tư duy về tinh giản bộ máy, biên chế một cách đồng bộ, toàn diện cả về cơ chế lãnh đạo, quản lý điều hành nhằm tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị và là bước đổi mới quan trọng trong công tác tổ chức, khắc phục được những hạn chế, yếu kém đang tồn tại hiện nay.

Công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn theo hướng kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; đảm bảo biên chế theo quy định khung tại Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Từ 09 phòng chuyên môn như hiện nay, đến đầu năm 2019 sẽ được sắp xếp lại còn 05 phòng chuyên môn, đảm bảo tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo số biên chế để thành lập phòng và bố trí lãnh đạo cấp phó.

Việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc được thực hiện theo Phương án sắp xếp được ban hành kèm theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Trong 02 năm 2018-2019 sẽ sắp xếp từ 11 đơn vị trực thuộc như hiện nay còn 07 đơn vị; Đến năm 2020, sắp xếp còn 06 đơn vị trực thuộc; đảm bảo biên chế theo quy định khung của Tỉnh ủy để thành lập các phòng thuộc đơn vị trực thuộc và bố trí lãnh đạo cấp phó.

+ Một số thành quả nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, thể thao, du lịch và gia đình

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành VHTTDL đã chỉ đạo tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, cụ thể: Phiên họp HĐND tỉnh Đồng Nai lần thứ 05 nhiệm kỳ 2016-2021; Hội nghị giao chỉ tiêu ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2018; Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam; Kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/03 Âm lịch; 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2018); Ngày Quốc tế lao động 01/5; 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2018); Ngày Quốc tế lao động 01/5; Tuyên truyền quảng bá và phát động năm cộng đồng ASEAN; Kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954-07/05/2018); hỗ trợ Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII năm 2018; Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thì đua ái quốc (11/06/1948-11/06/2018)…

Tổ chức thành công Hội thi Đờn ca Tài tử - Cải lương Đồng Nai các tỉnh khu vực Nam bộ, giao lưu các CLB trong và ngoài tỉnh năm 2018. Hội thi thu hút các CLB Đờn ca Tài tử - Cải lương đến từ các tỉnh: Đồng Nai, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương, Long An tham gia.

Tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Tiếng hát miền Đông lần thứ XVIII-2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết thúc Hội diễn, Đồng Nai đạt Huy chương Vàng toàn Đoàn, 03 Huy chương Vàng tiết mục, 03 Huy chương Bạc tiết mục, 01 giải hát về Bác Hồ hay nhất, 01 giải hát về miền Đông hay nhất, 01 Bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tính riêng 6 tháng đầu năm, các đơn vị nghệ thuật của ngành đã tổ chức hơn 200 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ lễ lớn, phục vụ chính trị, cũng như phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, công nhân các cụm, khu công nghiệp với số lượng khoảng 110.000 lượt người xem.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức chiếu phim, tuyên truyền và phục vụ các nhiệm vụ chính trị; tổ chức 08 đội chiếu phim lưu động phục vụ các xã nông thôn mới, phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa và phục vụ công nhân các khu công nghiệp trong tỉnh.

Công tác phục vụ bạn đọc tiếp tục được Thư viện tỉnh chú trọng. Để thu hút bạn đọc, ngoài phục vụ tại chỗ, Thư viện các cấp còn tổ chức phục vụ lưu động, thường xuyên luân chuyển sách đến các trường học, các công ty trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh đã thu hút khoảng 200.000 lượt bạn đọc đến đọc báo xuân, tra cứu tài liệu tham quan triển lãm, với 728.000 lượt  sách báo được lưu hành.

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai hoàn thành công tác sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018, đồng thời triển khai kế hoạch học tập học kỳ II và nâng cao chất lượng chuyên môn cho học sinh khối nghệ thuật để các em đạt kết quả thi chuyên môn tốt tại kỳ thi học kỳ II năm học 2017-2018. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.

Tiếp tục mở cửa phòng triển lãm, phòng trưng bày phục vụ các đoàn khách tham quan trong và ngoài nước, các đoàn học sinh, sinh viên đến nghiên cứu và học tập tại Bảo tàng tỉnh.

Tổ chức hoạt động giáo dục truyển thống cách mạng di tích Căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa (U1) cho đối tượng là học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục truyển thống yêu nước gắn với tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại huyện Nhơn Trạch; Triển lãm chuyên đề Khu ủy miền Đông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; Tổ chức giao lưu trình diễn nhạc lễ trong lễ Kỳ yên của các di tích đình làng trong tỉnh Đồng Nai; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và tập huấn công tác phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thành công các sự kiện thể thao: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018; Hội thao các đơn vị lực lượng vũ trang và lễ ký kết các hoạt động thể dục thể thao trong đơn vị lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nay đến năm 2021; Giải vô địch Cúp Wushu và Giải vô địch Cầu mây trẻ toàn quốc; Giải vô địch Vovinam các đội mạnh toàn quốc lần thứ IX năm 2018;…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao đã hoàn thành 70% chỉ tiêu kế hoạch tổ chức thi đấu được giao, cụ thể: tổ chức thi đấu thành công 02/03 giải quốc gia, 16/21 giải trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh, 05/08 giải cấp tỉnh, hỗ trợ tổ chức 19 giải thể thao quần chúng, phong trào. Cử VĐV, HLV tham gia 03 giải thể thao quốc tế, giành 02 HCB (Giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á tại Thái Lan và Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2018; Giải World Taekwondo Malaysia Open Championship 2018); 16 giải thể thao cấp quốc gia, giành 41 HC (08 HCV, 14 HCB, 19 HCĐ); 05 giải mở rộng, giành 39 HC (09 HCV, 10 HCB, 20 HCĐ).

Trường PTNKTT tiến hành tuyển chọn VĐV, kiểm tra chuyên môn định kỳ lần I/2018, dự toán kinh phí tập huấn, bồi dưỡng để chuẩn bị tham gia thi đấu các giải cụm, Khu vực, toàn quốc. Trong 6 tháng đầu năm, trường PTNKTT đào tạo được 174 VĐV tập trung, 05 vận động viên được gọi lên đội tuyển.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch luôn được quan tâm, đẩy mạnh. Sở đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch Đồng Nai và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức nhiều chương trình tour khảo sát kết hợp hội thảo nhằm giới thiệu điểm đến du lịch Đồng Nai cho đối tượng là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai.

Ước tổng lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí và lưu trú 06 tháng đầu năm đạt 2.224.000 lượt, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 726 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công Hội thi văn nghệ, thể thao công nhân lao động tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2018.

Tổ chức chương trình "giao lưu Văn nghệ các gia đình văn hóa tiêu biểu” chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2018.

Tham gia "Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ IX năm 2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

Kiện toàn BCĐ Phong trào theo quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 về việc thành lập BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH trên cơ sở hợp nhất 18 tổ chức phối hợp liên ngành. Đồng thời dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của BCĐ Phong trào để xin ý kiến các sở ngành, đơn vị là thành viên BCĐ góp ý.

  Từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, có thể nói toàn ngành VHTTDL đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh./.

Hội nghị biểu dương GĐHP 2018.JPG
Hội thi kể chuyện vẽ tranh sách hè huyện Long Thành 2018.jpg
Trao giải tại Hội diễn Tiếng hát miền Đông.jpg
Xe thư viện lưu động.JPG
lãnh đạo tỉnh tặng hoa khai mạc Đại hội TDTT huyện Long Thành.jpg
Một số hình ảnh hoạt động thuộc lĩnh vực ngành VHTTDL&GĐ 6 tháng đầu năm 2018

                                                                                                                                 (Thùy Linh Vũ)