• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA & GIA ĐÌNH

Hiệu quả tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Trong số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), ngành văn hóa phụ trách tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (tiêu chí văn hóa). Dù đây là 2 trong số những tiêu chí khó, nhưng trong 9 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện hiệu quả 2 tiêu chí trên đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.
 

​        9 tháng đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cấp lãnh đạo ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh. Triển khai nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM: triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017; triển khai thực hiện Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Văn hóa trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ...  

s DSC_6905.jpg

        Hiện nay, toàn tỉnh có 11/11 huyện, thị, thành phố có Trung tâm Văn hóa thể thao cấp huyện và đi vào hoạt động ổn định (đạt 100%); 148/171 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng và đi vào hoạt động ổn định (đạt 82,45%); 858/1007 ấp, khu phố có Nhà văn hóa - Khu thể thao cấp ấp (đạt 85,20%); có 11 Nhà văn hóa Dân tộc thiểu số (trong đó có 01 Nhà Dài ở xã Phú Lý và một Nhà cộng đồng ở xã Túc Trưng huyện Định Quán). Toàn tỉnh có 578,339/584.970 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,86%; 965/1007 ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 95,8%.  

s2.jpg

Đối với 133 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được tính đến nay đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng là 90,97% (121/133 Trung tâm VHTT-HTCĐ); đối với Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp là 98,96% (765/773 nhà văn hóa ấp). Hầu hết các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đạt tiêu chí về diện tích đất quy hoạch và quy mô xây dựng theo Quyết định số 2120/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 121/133 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (đạt 90,97%); Trong đó, có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2 huyện Thống Nhất; Xuân Định, Xuân Thọ huyện Xuân Lộc và Xã Bình lộc, Xuân tân, Suối tre thị xã Long khánh; Có 06 huyện, thị đạt chuẩn nông thôn mới là: Xuân Lộc, Long Khánh, Thống Nhất, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom. Hiện nay huyện Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ đã có 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang chuẩn bị hoàn tất hồ sơ để đề nghị xét huyện đạt chuẩn vào cuối năm 2017. Các thiết chế văn hóa - thể thao phát huy tác dụng, duy trì và tổ chức hoạt động thường xuyên các Câu lạc bộ đờn ca tài tử, CLB gia đình phát triển bền vững, biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền lưu động... từng bước mang lại hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ chính trị và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân.

s IMG_5070.jpg

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 2 tiêu chí trên, ngành văn hóa còn một số khó khăn, hạn chế như một số TTVH-HTCĐ có vị trí xây dựng còn cách xa khu dân cư, chưa thuận tiện để tổ chức các hoạt động thu hút các thành phần tham gia; thiết kế ban đầu chưa phù hợp với vị trí, diện tích. Trang thiết bị bên trong hội trường ở một vài Trung tâm chưa phù hợp, kinh phí xây dựng và trang thiết bị mua sắm cao; việc tận dụng, khai thác công năng các TTVH-HTCĐ hiện có chưa đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, đội ngũ công chức văn hóa - xã hội cấp xã thường xuyên biến động và chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, trình độ theo quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ...

Để triển khai thắng lợi 02 tiêu chí trên ngành tiếp tục thực hiện thực hiện các giải pháp: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền đạo đức, lối sống cho người dân ở nông thôn (giai đoạn 2010-2020); Chương trình hành động phòng, chống bạo lực gia đình (giai đoạn 2016-2020) cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, không ngừng phát triển các loại hình câu lạc bộ gia đình và các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở vùng nông thôn; Tăng cường nguồn lực phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cơ sở vật chất cho phát triển văn hóa, thể thao ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Văn hóa, Thể thao ở cơ sở, để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” xem đây là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực cho sự phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020...

                                                                  Như Quỳnh